Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA/Bk 767/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

., I OPS 3/07, 'skierowanie do organu żądania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28...
.). Analogicznie, jak w przypadku dotyczącym zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu, gdyby organ uznał zwrot wniesionej dodatkowej opłaty za należny - dokonałby jego zwrotu w formie...

II SA/Ke 158/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-19

. Takie stanowisko zawarł Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 4 lutego 2008r. sygn. akt I OPS 3/07, podjętej w analogicznej sprawie, dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu...

II SA/Go 431/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

. do [...] listopada 2013r. W trakcie kontroli, na podstawie zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć oraz w dowodach rejestracyjnych pojazdów stwierdzono jedenastokrotnie prowadzenie...
, że w okresie od [...] sierpnia 2013 r. do [...] listopada 2013 r. powstała luka w badaniach technicznych pojazdu. Zgodnie z kartą prowadzonych zajęć na danym pojeżdzie...

III SA/Wr 562/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-30

ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.', Tymczasem, jak następnie zauważono, analiza kart przeprowadzonych...
praktycznych. Karty zajęć [...] osób wskazywały na odbytą liczbę [...] szkoleń ([...] godzin) z wykorzystaniem pojazdów niespełniających warunków wynikających z art. 24 ustawy...

III SA/Łd 43/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

wielokrotnego odbywania szkolenia pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego. Ponadto w kartach przeprowadzonych zajęć osób szkolonych instruktor nie wpisał liczby...
ustawy o kierujących pojazdami obligowało organ do wydania zaskarżonej decyzji., Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że w kartach przeprowadzonych zajęć osób kandydatów...

II SA/Go 55/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-06

kontrolnych na podstawie dokumentacji zgromadzonej w siedzibie kontrolowanego, tzn. kart przeprowadzonych zajęć, stwierdzono wielokrotne prowadzenie szkolenia jednocześnie...
urzędowych, kart przeprowadzonych zajęć kursantów wpisanych pod następującymi numerami w KEOS - [...] - w celu wykonania kopii do akt urzędowych oraz pisemnych wyjaśnień...

II SA/Ol 309/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-09

z jedną osobą,, - nie prowadził rzetelnie kart przeprowadzonych zajęć, nie wpisując i uzupełniając wszystkich wymaganych rubryk i pozycji,, - przeprowadził szkolenie w części...
(np. brak odpowiednich wpisów w kartach przeprowadzonych zajęć, brak przeprowadzenia wymaganych 30 godzin szkolenia) należy również zakwalifikować - jako rażące naruszenie...

II GSK 882/16 - Wyrok NSA z 2017-12-07

. w Ośrodku Szkolenia Kierowców '...' prowadzonym przez I.B. została przeprowadzona kompleksowa kontrola. Z protokołu kontroli wynikało, że brak było w kartach szkoleń...
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ze zm.; dalej: rozporządzenie MTB i GM) przewiduje każdorazowe...

III SA/Wr 34/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

oraz na podstawie przedłożonych kartach przeprowadzonych zajęć stwierdzono, że w okresie tym przeprowadzone zostało szkolenie podstawowe 8 osób: O. S. Z., J. D.C., I. K. C., D. P. R., S...
) byli wpisani do rejestru lub wydano im karty przeprowadzonych zajęć nie wspominając już o przydzieleniu im instruktora prowadzącego. Okoliczności faktyczne odbycia tych szkoleń...

III SA/Lu 964/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-24

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., poz. 1019), dalej: rozporządzenie, karta przeprowadzonych zajęć powinna być wydana osobie...
L., że dochodzenie w sprawie podrobienia podpisów R. S. na karcie prowadzonych zajęć zostało umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14