Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 833/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

za lata 2014-2015, harmonogram spłat rat kredytu hipotecznego, potwierdzenie dokonania spłaty raty dokonanej z rachunku pełnomocnika skarżącego oraz kserokopia karty pojazdu...
raty dokonanej z rachunku pełnomocnika skarżącego oraz kserokopia karty pojazdu marki Citroen, którego właścicielami są R. H. oraz W. H. Poza tym pełnomocnik skarżącego...

II SA/Bd 894/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-05-30

spłat rat kredytu hipotecznego, potwierdzenie dokonania spłaty raty dokonanej z rachunku pełnomocnika skarżącego oraz kserokopia karty pojazdu marki Citroen...
, jeżeli tak należy podać markę, typ, rok produkcji i wartość rynkową, ewentualnie w przypadku nie posiadania pojazdu zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji z właściwego starostwa...

II SAB/Rz 28/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-14

podjęta na gruncie sprawy związanej z opłatą za wydanie karty pojazdu, ale rozważania NSA o czynności i akcie z zakresu administracji publicznej są aktualne i na gruncie...

II SA/Łd 977/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

maja 2003 r., OSA 1/03, OSP 2003, Nr 11, poz. 136;, uprawnienie do zwrotu opłaty za kartę pojazdu - postanowienie WSA w Opolu z dnia 28 listopada 2005 r., II SA/Op 380/05...

II SA/Kr 1038/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-12

z warunkami zawartymi w m.p.z.p. jw., ponieważ:, - przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym jw.,, - powierzchnia zabudowy części podziemnej 40% - karta...
. a),, - powierzchnia zabudowy powierzchni terenu inwestycji dla części nadziemnej wynosi 53% - karta 73 projektu budowlanego zmienionego (warunek z m.p.z.p. max 65% powierzchni...

II SA/Kr 1042/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-03

oświadczenie zostało złożone (projekt budowlany, karta nr 8). W odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego organ prowadzący postępowanie zmierzające do wydania...
o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 30o - 45o ) (projekt budowlany, karty nr 140 i 141) oraz dach płaski nad zabudową parterową o wysokości 3,15 m (dach dla zabudowy...

II SA/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-30

administracyjne sprawy, karta nr 4)., Dnia 2 lipca 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę realizacji robót budowlanych i stwierdził, że prace...
, karta nr 3). Do protokołu dołączono 3 zdjęcia., Z akt sprawy wynika, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Gmina Miasto Limanowa zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych...

II SA/Gd 386/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-24

w odwołaniu Starosta błędnie w decyzji wskazał, iż jest to jednostka zal-33, jednakże, zdaniem Wojewody, powyższa omyłka nie ma znaczenia dla sprawy, ponieważ karta terenu...
dla karty terenu nie ustalono parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach planowanej inwestycji mają natomiast powstać m.in. budynki...

II SA/Gd 554/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-12

w/w uchwały, wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 miejsce postojowe...
liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 miejsce postojowe na każde 30 mp (ustalone wg wskaźników ust. 5 pkt 4 lit...

II SA/Lu 849/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-08

składowany jest aktualnie nawóz sztuczny o nazwie P. 6 w ilości 17,5 t (wcześniej była to saletra amonowa). Z karty charakterystyki tej substancji wynika...
wykluczyły taką kwalifikację, w oparciu o wiarygodny materiał dowodowy w postaci karty charakterystyki produktu - nawozów sztucznych., Należy zauważyć, że karta...
1   Następne >   +2   +5   +10   57