Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 948/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

karty pojazdu. Do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, a w razie nieuiszczenia tej opłaty podanie o rejestrację pojazdu...
[...] Sp. z o.o. w G.., Zgodzić należy się z wywodem Wojewódzkiego Sądu co do różnicy między opłatą za wydanie karty pojazdu, a opłatą za przeprowadzenie granicznej...

II OSK 949/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

pojazdu. Do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, a w razie nieuiszczenia tej opłaty podanie o rejestrację pojazdu podlega...
odrzucając skargę [...] Sp. z o.o. w Gdyni., Zgodzić należy się z wywodem Wojewódzkiego Sądu co do różnicy między opłatą za wydanie karty pojazdu, a opłatą za przeprowadzenie...

II SA/Gd 469/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

tej uchwały, głównym motywem przyjęcia, że do żądania zwrotu opłat, których ona dotyczy, a więc opłat za wydanie karty pojazdu, uiszczanej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia...
administracyjnymi było stwierdzenie, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60...

II SA/Gd 468/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

, że do żądania zwrotu opłat, których ona dotyczy, a więc opłat za wydanie karty pojazdu, uiszczanej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28...
, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), gdyż jej zapłata...

II SA/Łd 82/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

zobligował organ I instancji do ustalenia jaka karta charakterystyki pojazdu znajduje się obrocie i do oceny wszystkich przedstawionych przez stronę opinii i ekspertyz...
się wyjaśnił, iż pracownik odwołującego się błędnie przekazał jako załącznik do protokołu kontroli sanitarnej wersje roboczą karty charakterystyki, która nigdy...

II SA/Kr 1206/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-16

ubytków i wyrównanie terenu na działce 2804 ([...] - numer roboczy), wydzielonej dla Pani A.N. , Dowód: Karta uczestnika scalenia - [...] '. Z uzasadnienia...
odnotowano w punkcie nr 2 karty uczestnika scalenia i autoryzowano datą i podpisem uczestnika składającego życzenia., Opracowany przez upoważnionego geodetę - projektanta...

II SA/Sz 378/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-25

. Kierowca, podczas wykonywania przewozu na potrzeby własne, nie posiadał karty opłaty drogowej oraz zaświadczenia na wykonywanie przewozu na potrzeby własne., W. K...
nr [...] w miejscowości [...] funkcjonariusze Grupy Mobilnej Wydziału Zwalczania Przestępczości przeprowadzili kontrolę pojazdu ciężarowego marki [...], którym kierował W. K...

II SA/Ke 261/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-24

przekazany ostatecznie przez skarżącego do utylizacji nie był ubocznym produktem pochodzenia zwierzęcego (wg karty przekazania odpadów: ziemia i kamienie) i nie mógł być uznany...
, gdyż przekazany przez stronę odpad nie był produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego, co w oczywisty sposób wynika z Karty przekazania odpadów (gleba i ziemia, w tym kamienie...

II SA/Kr 632/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-09

, w tym także map (akta administracyjne, karty nr [...]0) wyraźnie widać, że do istniejącego już cmentarza biegnie droga zaznaczona jako jezdnia asfaltowa między innymi...
4.2 KGD (akta administracyjne, karta nr [...] ). Nie ma więc racji strona skarżąca wskazując, że do istniejącego cmentarza nie ma drogi dojazdowej. Istniejąca droga...

IV SA/Po 349/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-06

2010r. - k.39 akt) wezwał go do przedłożenia wyciągów z posiadanych kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącego za okres ostatnich 6 miesięcy...
, określenia kwoty stałych wydatków miesięcznych (np. prąd, gaz, leki itp.), wskazanie posiadanych pojazdów mechanicznych (marka, rok prod.) oraz podanie dochodu...
1   Następne >   +2   4