Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 632/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-20

wyznaczonym do parkowania;',, b) kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:, '16) karta pojazdu elektrycznego - dokument:, a) wydawany mieszkańcom...
) uprawniający do parkowania pojazdu samochodowego określonego w tej karcie na terenie strefy płatnego parkowania Miasta.', Zgodnie zaś z § 1 pkt 2 uchwały w uchwale nowelizowanej...

III SA/Wa 1853/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-29

, na podstawie art. 231 Kpa. W piśmie zawierającym skargę A. K. wystąpił zaś z wnioskiem 'o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu', powołując się jednocześnie na swój...
stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu, która to decyzja nie zawierała stosownego pouczenia o prawie do wniesienia odwołania (zob. postanowienie...

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

opłaty dodatkowej, w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej, z zakodowanym biletem - w wysokości 200 zł. Skarga została złożona...
. 'obowiązku pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej z zakodowanym biletem - w wysokości 200 zł...

II GSK 1202/21 - Wyrok NSA z 2021-10-21

o: likwidację karty 'N'; uznanie, że karta parkingowa dotyczy niepełnosprawnego a nie pojazdu; przywrócenie przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej; uznanie...
posiadających samochód. Wprowadzone w zaskarżonej uchwale zapisy, że wydanie karty 'N' jest ograniczone do konkretnego pojazdu, w przypadku osób niepełnosprawnych...

VII SA/Wa 856/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

'kartami parkingowymi', jeżeli przewożący te osoby pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na stanowisku postojowym oznaczonym jako miejsce dla pojazdu osoby...
W. podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi., Karta 'N+', '[...] ' oraz '[...] ' wydawane są w imieniu P...

I SA/Bk 144/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-22

lub bezpośrednio po wejściu do pojazdu, którego sprawdzenie lub zakodowanie na elektronicznej Białostockiej Karcie Miejskiej następuje poprzez wykonanie określonej operacji...
na czytniku karty w pojeździe (§ 4 ust. 1 pkt 2)., W tym stanie rzeczy sąd orzekł jak punkcie 1 sentencji wyroku o stwierdzeniu nieważności § 1 pkt 6 i pkt 7 zaskarżonej...

III SA/Gd 692/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-30

skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;, 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu...
. na uchwałę Rady Powiatu Tczewskiego nr XXXVI/267/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu...

II SA/Wa 433/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

zastosowania w niniejszej sprawie. Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę pojazdu, a zatem zupełnie odmiennego...

II SA/Go 39/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-03

, że karta parkingowa dotyczy niepełnosprawnego a nie pojazdu;, 3. przywrócenie przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej;, 4. uznanie przez Radę Miasta...
r. nie przewiduje dodatkowej karty do tej, którą wydaje Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zdaniem strony, jeśli inne miasta pójdą w ślady...

VII SA/Wa 464/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie kosztów jest prawidłowo wypełniona karta odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wzór karty odstąpienia od usunięcia pojazdu określa...
usunięcia spowodowało powstanie kosztów jest prawidłowo wypełniona karta odstąpienia od usunięcia pojazdu, a fakt przybycia na miejsce usunięcia musi być potwierdzony...
1   Następne >   +2   +5   +10   38