Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 589/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-26

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o nr rejestracyjnym [...] w kwocie 925,00 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć...

I SA/Lu 959/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
I instancji w całości,, 2. stwierdziło nadpłatę w wysokości 425,00 zł stanowiącej część opłaty za wydanie w dniu 5 stycznia 2004 r. karty pojazdu, seria [...] dla samochodu...

I SA/Bd 727/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-04

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
dotyczącej odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu marki F. T. nr rej. [...], 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta B. dokonania na rzecz P. L. sp...

I SA/Bd 590/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-04

. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdów marki: [...] nr rej. [...], [...] nr rej. [...], [...] nr rej...

I SA/Bd 660/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-26

. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu [...] nr rej [...] w kwocie 425 zł ( czterysta dwadzieścia pięć złotych ) 2. zasądza od Starosty T. na rzecz D. T...
. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdzono bowiem, że wysokość opłaty za kartę pojazdu powinna odpowiadać wysokości kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart...

I SA/Bd 349/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-20

. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia...

I SA/Bd 350/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-20

. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności, 2. uznaje uprawnienie P. L. Sp. z o. o. w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia...

I SA/Lu 709/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

samej opłaty za wydanie karty pojazdu;, - żądanie zwrotu wszelkich kosztów związanych z rejestracją samochodu nie ma prawnego uzasadnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków dystrybucji kart pojazdów z uwzględnieniem znaczenia tych dokumentów...

I SA/Bd 261/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-12

Prezydenta Miasta z dnia [...] kwietnia 2016r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje...
Prezydenta Miasta do zwrotu nadpłaty w wysokości [...] zł, powstałej z tytułu nienależnie uiszczonej, zawyżonej opłaty za wydanie pierwszej karty pojazdu dla samochodu marki...

I SA/Lu 783/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

, jako przede wszystkim środka ochrony wolności i praw skarżącego / art. 79 ust. 1 Konstytucji RP /., Opłata za wydanie karty pojazdu została uiszczona pod rządem obowiązywania...
warunków dystrybucji kart pojazdów z uwzględnieniem znaczenia tych dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokości kosztów związanych z drukiem, dystrybucją kart...
1   Następne >   +2   +5   +10   100