Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Go 203/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-18

[...] o nr rejestracyjnym [...], który - w ocenie organu - stanowi koszt niekwalifikowalny. W toku audytu zostało stwierdzone na podstawie karty pojazdu, iż osoba sprzedająca...
83 351,28 zł na zakup samochodu specjalnego marki [...] o nr rej. [...] stanowi koszt niekwalifikowalny. Na wstępie należy wskazać, że zarówno karta pojazdu...

V SA/Wa 4820/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-29

rolnego wyniósł [...]zł (karta 24 akt sądowych sprawy),, - odcinek przekazu pocztowego renty skarżącego za miesiąc luty 2016 r. w wysokości [...] zł (karta 26 akt...
sądowych sprawy),, - dokumenty potwierdzające wydatki na bieżące utrzymanie (opłaty za gaz, telefon i internet; koszty zakupu żywności - karty 25, 26 i 28 akt sądowych sprawy...

V SA/Wa 4821/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-29

. z [...] lutego 2016 r. stwierdzające, że w roku 2014 dochód skarżącego z tytułu gospodarstwa rolnego wyniósł [...] zł (karta 25 akt sądowych sprawy),, - odcinek przekazu...
pocztowego renty skarżącego za miesiąc luty 2016 r. w wysokości 675,13 zł (karta 31 akt sądowych sprawy),, - dokumenty potwierdzające wydatki na bieżące utrzymanie (opłaty za gaz...

II SA/Bd 1324/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-10

, że we wskazanym terminie skarżąca przedłożyła:, 1. stronę tytułową zawartości segregatora zawierającego wniosek wraz z załącznikami (1 karta),, 2. formularz informacji...
niezbędnych do dokonania oceny wstępnej projektu (6 kart),, 3. biznes plan część opisowa oraz wyliczenia finansowe (34 karty),, 4. formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie...

III SA/Gl 113/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-26

udzielania pomocy publicznej oraz warunków określonych w pakiecie aplikacyjnym IZ zauważyła, po analizie kart oceny merytorycznej, że obaj oceniający uznali przedmiotowe...
bez naruszenia przepisów prawa. w tym regulaminu konkursu oraz wytycznych wypełniania wniosku. Argumentacja zawarta w kartach oceny nie jest - jak sugeruje skarżący dowolna...

I SA/Bk 514/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-19

zaciągnięty na pokrycie zadłużenia z kart kredytowych oraz innych bieżących wydatków. Aktualna wysokość zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat to kwota 54.528,23 zł...
ją nieregularnie). Dodatkowo wnioskodawca podniósł, że w ponoszeniu niektórych wydatków pomaga mu syn D. W., który mieszka z matką. Skarżący obecnie ma zadłużenie na karcie...

I SA/Bk 514/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

352,56 zł, natomiast w kwietniu 240,90 zł. Kredyt odnawialny w kwocie 64.946,69 zł został zaciągnięty na pokrycie zadłużenia z kart kredytowych oraz innych bieżących wydatków...
, że w ponoszeniu niektórych wydatków pomaga mu syn D. W., który mieszka z matką. Skarżący miał wówczas zadłużenie na karcie kredytowej w kwocie 2.136,31 zł, a kwota minimalnej...

I SA/Ol 12/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

dla każdego potencjalnego beneficjenta., W aktach sprawy znajduje się przedłożony przez IP Regulamin konkursu wraz z załącznikami: nr 8 i 9 - wzór karty oceny kryteriów...
merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów oraz załącznik nr3 - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, a także zanonimizowane karty...

I SA/Sz 157/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

z karty oceny formalnej: 'Czy Wnioskodawca będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego ubiega się o dofinansowanie przeznaczone na wydatki...
o dofinansowanie. Weryfikacja jest dokonywana na formularzu Karty Oceny Formalnej., Uchybienie formalne stwierdzone w projekcie pn. 'Gospodarka odpadami w Gminie K.- wzrost...

I SA/Kr 839/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-11

wcześniejszej decyzji., W dołączonej do rozstrzygnięcia karcie oceny P. ponownie przyznała skarżącemu 0 punktów w kryterium 'Innowacyjność', gdyż operacja...
ogumienia samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów przemysłowych i rolniczych oraz serwisem układów pneumatycznego zawieszenia. Zdaniem skarżącego, usługi...
1   Następne >   +2   +5   +10   15