Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 424/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-08

w sprawach dotyczących zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu., Akceptując ten kierunek wykładni przepisów prawnych i odwołując się do bogatego w tym zakresie dorobku...
karty pojazdu, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) nie jest podatkiem i nie wynika z ustawy podatkowej. Nie ma ona...

II OSK 3090/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

jak w przypadku opłaty za wydanie karty pojazdu, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie jest podatkiem i nie wynika z ustawy podatkowej. Nie ma ona...
na rozbieżności zarysowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym na gruncie spraw dotyczących zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu ze względu na zbieżność...

II SA/Wr 560/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu...
publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu do wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe - por. art. 12a ust. 1 u.d.p. Wskazano...

IV SA/Po 533/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-09

nieczystości. Skarżący przesłali również kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji przychodów, należności składek ZUS, karty pojazdu...
(dotyczy to wszystkich rachunków prywatnych i związanych z działalnością gospodarczą), oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych, wykazania za pomocą...

II OSK 432/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Zauważono, że przepis art...
, jak i minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Według organu nadzoru należy mieć również na uwadze, że zmiana...

II OSK 2828/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

miejsc do parkowania, w tym przyjęty wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu, w jaki przyjęty wskaźnik...
przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe. Taki pogląd Sądu pozostaje w sprzeczności z literalną wykładnią tego przepisu., Nawet gdyby przyjąć...

II SA/Gd 814/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w zakresie przepisów kwestionowanej uchwały dotyczących kart terenów 04.MN/U (§ 55-§ 58), 05.MN/U (§ 59-§ 61), 07.MN/U (§...
karty parkingowej., Zdaniem Rady miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie jest tożsame z miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej. Obowiązek...

II SA/Wr 587/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

parkingowych ustalonych w § 12 ust. 2 pkt 2 ze wskaźnikami dotyczącymi pojazdów z kartami (§ 12 ust. 2 pkt 1 uchwały). Dotyczą one innych aspektów organizacji ruchu. Wskaźniki z §...
brak prawidłowej realizacji upoważnienia ustawowego w zakresie wyznaczania liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę...

II SA/Wr 384/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19

wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu w jaki przyjęty wskaźnik powinien zostać osiągnięty...
pojazdów zaopatrzonych w kartą parkingową:, - dla zabudowy wielorodzinnej -1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,, - dla zabudowy usługowej - 3 miejsca postojowe na 100m2...

II SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-15

znajdą przepisy o ruchu drogowym. Dlatego też prawodawca główne regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach...
upoważnienia ustawowego w zakresie wyznaczania liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, - § 11 ust. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   67