Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 1179/07 - Wyrok NSA z 2008-10-28

- nabywa cechy podatku. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego podwyższenie opłaty za wydanie karty pojazdu do wysokości 500 zł, niepozostające w związku z kosztami...

II OSK 510/09 - Wyrok NSA z 2010-03-05

. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego podwyższenie opłaty |, |za wydanie karty pojazdu do wysokości 500 zł, niepozostające w związku z kosztami świadczonej usługi...

IV SA/Po 621/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-23

bankowych, lokat i kart kredytowych, pojazdów mechanicznych i nie prowadzi działalności gospodarczej. Skarżący poinformował, iż w 2011r. był na karcie podatkowej a w 2012...
go przedłożenia wyciągów i wykazów za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych, nadesłania kopii...

III SA/Po 246/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

przez wnioskodawcę rachunkach kredytowych i przedłożenie zestawień operacji finansowych z nimi związanych, a także operacji związanych z posiadanymi kartami kredytowymi...
, złożenie oświadczenia o posiadanych pojazdach samochodowych podlegających obowiązkowi rejestracji (z wyszczególnieniem marki, roku produkcji i pojemności silnika...

III SA/Łd 496/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-04

jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty kierowcy, co stanowi znaczne utrudnienia formalnoprawne i wymaga poniesienia znacznych na ten cel wydatków. Skarżący nadmienił...

II SA/Bd 486/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-08

wyjaśniającego mł. asp. P. Z. poinformował o założeniu 'niebieskiej karty' oraz o zamknięciu jej w grudniu 2018 r. z powodu braku kontynuacji czynności potwierdzających...
dokumentów zgromadzonych w aktach dotyczących procedury 'niebieskiej karty', prowadzonej w związku z podejrzeniem występowania przemocy wobec niej od 2017...

II SA/Go 108/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-17

potwierdzających ponoszone koszty utrzymania mieszkania i zakupu leków, zaś jego oświadczenia w tym zakresie nie zostały uznane za wiarygodne. Posiada limit kredytowy na karcie...
, skarżący nadesłał zaświadczenie pracodawcy potwierdzające wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za pracę oraz wyciągi z rachunku karty kredytowej za okres od [...] kwietnia...

III SA/Gd 472/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-16

. Łączna kwota rat zaciągniętych kredytów wynosi około 900 zł miesięcznie. Wnioskodawca korzysta również z karty kredytowej z limitem 4000 zł., Do wniosku o przyznanie...
regularny miesięczny dochód w łącznej kwocie 1 839,51 zł netto. Ponadto wysokość deklarowanych kosztów utrzymania, a także fakt korzystania z kredytów konsumpcyjnych, w tym karty...

IV SA/Po 189/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-13

29 czerwca 2010r. - k.83 akt) wezwał go do przedłożenia wyciągów z posiadanych kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącego i jego żony za okres...
., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący wyjaśnił, iż nie posiada kart kredytowych i kont bankowych, przed kilkoma laty jego konto bankowe w WBK zajął komornik i do dziś...

III SA/Kr 457/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-29

. jest zameldowany na pobyt stały w A nr 5 od dnia 30 stycznia 1986 r. do chwili obecnej i fakt ten udokumentowany jest w Karcie Osobowej Mieszkańca prowadzonej przez stanowisko...
ten udokumentowany jest w Karcie Osobowej Mieszkańca. T. H. jest zameldowana na pobyt stały w A nr 5 od dnia 29 kwietnia maja 1958 r. do chwili obecnej. W omawianym okresie zgłaszane...
1   Następne >   3