Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 64/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-17

za wydanie kart pojazdów o nr rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...]zł ([...] złotych...
do otrzymania zwrotu łącznej kwoty [...]zł za wydanie 33 kart pojazdu dla następujących pojazdów zarejestrowanych przez Starostę:, 1. Kwoty [...]zł stanowiącej część...

IV SA/Po 78/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-03

. z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej odmowy zwrotu opłat za wydanie kart...
pojazdów o nr. rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty P. do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...] zł ([...]złotych); 3...

IV SA/Wr 579/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

[...]r. w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu oddala skargę. W dniu [...]r. K. S. zwrócił się do Starosty P. o wydanie wtórnika karty...
warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu, z uwagi na zagubienie karty w trakcie remontu mieszkania., Decyzją z dnia [...]r...

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Miasta z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta Miasta...
, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...][...] o nr rej. [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uiścił kwotę 500 zł...

IV SA/Po 913/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-18

2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek Starosty [...] do dokonania na rzecz skarżącego...
zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...]; 3. zasądza...

I OSK 2095/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna...

I OSK 2096/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna...

I OSK 2091/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

I OSK 2092/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

III SA/Łd 507/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-16

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. stwierdza...
, że skarżącemu Ł. K. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100