Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Wr 72/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-23

. Nadto Sąd zwrócił uwagę, że pomimo twierdzeń Wojewody, że nie posiada w aktach dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu, wskazać należy, że skarżąca...
149 § 2 p.p.s.a. Sąd w tym zakresie skargę oddali., Sąd odstąpił od zobowiązania organu do załatwienia sprawy, gdyż zobowiązał Wojewodę do wydania karty pojazdu...

IV SA/Wa 2900/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-21

w Olsztynie z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt II SO/Ol 333/14, publ. LEX);, (-) odmowy zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu, w myśl którego to orzecznictwa...
skierowanie do organu żądania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat...

II OSK 2834/17 - Wyrok NSA z 2018-05-24

na karcie [...] (będącym najprawdopodobniej dowodem rejestracyjnym pojazdu), jak również na dokumencie w języku obcym zalegającym na karcie [...] (będącym prawdopodobnie...
przewozy osób w ruchu międzynarodowym w rozumieniu art. 462 ust. 3 pkt 1 oraz 2 ustawy o cudzoziemcach - w szczególności dokumentu w języku obcym zalegającego na karcie...

IV SA/Wa 1351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

na karcie 54 akt administracyjnych,, - brak zwrócenia się do GITD - pomimo ustalenia, że podmiot prawa [...] (firma [...]) posiada odrębne zezwolenie transportowe...
przez przywiezionych przez niego cudzoziemców, uprawniają do wjazdu i pobytu na terytorium RP, nie zaś badanie, kto jest właścicielem pojazdu, którym wykonywany jest transport...

II SAB/Sz 107/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

przez zwiększone kontrole. Karta pobytu jest mu więc niezbędna do wykonywania zawodu w Polsce. Jest zatrudniony przez polskiego przedsiębiorcę, który przez opieszałość Wojewody...
[...] listopada 2019 r. karta pobytu ważna do dnia [...] stycznia 2021 r., której ważność z mocy prawa została przedłużona 'do odwołania stanu epidemii'. Karta pobytu w okresie...

II OSK 1113/21 - Wyrok NSA z 2021-12-14

, pełnomocnictwa udzielonego przez V. L. działającego w imieniu [...] sp. k., z którego wynika, że Spółka jest użytkownikiem pojazdu MAN Lions Coach 07 nr rej. [...], na mocy...
którego ww. udzielił dwóm innym kierowcom upoważnienia do przejazdu przez granicę leasingowanym pojazdem, oraz złożone przez kierowcę pisemne oświadczenie dowodzą...

I SAB/Wr 452/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-16

, świadectwo pracy, świadectwo kwalifikacji zawodowej, ZUS zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenie o niekaralności, karta pobytu, prawo jazdy, karta kierowcy, pit- 11...
się w urzędzie Organu i składa odciski palców oraz dokumenty w przedmiocie stron paszportu z adnotacjami, karta pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu. Pismami z 15 marca, 26...

II OSK 1818/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

, że karta pobytu (włoska) cudzoziemki z datą ważności do 29 stycznia 2010 r. została mu okazana podczas przesłuchania, jak i podczas wsiadania cudzoziemki do autokaru...
nie posiadającego wymaganej karty pobytu musiało skutkować sankcją określoną w art. 138 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, tj. nałożeniem na przewoźnika kary administracyjnej. Z uwagi...

II OSK 116/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

[...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP i wydania karty pobytu oddala skargę...
Cudzoziemców z [...] października 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP i wydania karty pobytu...

II OSK 2866/17 - Wyrok NSA z 2018-05-24

., iż właścicielem kontrolowanego pojazdu, tj. S. o nr rej [...], był skarżący, podczas gdy na dokumencie w języku obcym zalegającym na karcie 90 (będącym najprawdopodobniej...
) bez ich tłumaczeń na język polski, w szczególności zalegających na kartach, • 90 k. - na której zalega dokument w języku obcym (najprawdopodobniej ukraińskim) dotyczący...
1   Następne >   +2   4