Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

Wójt Gminy [...], podnosząc, iż wskazanie w karcie nr 6/10 parcel [...] i [...] stanowiło oczywistą omyłkę, gdyż w ciągu drogi [...] (obecnie [...] leżą parcele...
izolacyjnymi., W aktach sprawy znajduje się karta drogi nr [...], w której wskazano, że przedmiotowa droga przebiega przez działki nr [...], [...] [...] i [...]. W karcie...

I SA/Wa 2280/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

nieruchomości, w części dotyczącej działek nr [...], nr [...] i nr [...], obręb [...], karta mapy nr [...], zapisanych w KW nr [...] jako własność Skarbu Państwa - Urząd...
Gminy - zasób dróg gminnych, zinwentaryzowanych w grupie I, karta inwentaryzacyjna nr [...]., Przedmiotowa decyzja wydana została w oparciu o następujące ustalenia faktyczne...

I SA/Wa 384/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

. własność Skarbu Państwa, zapisana była w księdze wieczystej Tom [...] Karta [...] oraz w części stanowiła drogę wojewódzką - ulica [...]. Z wpisów dokonanych...
, zapisana w księdze wieczystej Tom [...] Karta [...] G. w dniu [...] maja 1990 r. stanowiła w części drogę publiczną - wojewódzką ulicę [...]. Ponadto ww. działka w dniu...

I SA/Wa 1392/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

[...], bez jednoczesnego uwzględnienia art. 17 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. pomimo, że G., jako podmiot ewentualnie zainteresowany ustaleniami karty...
działkę nr [...] należy zatem ustalić czy działka ta na dzień komunalizacji (27 maja 1990 r.) była mieniem gminnym w powyższym rozumieniu., I tak, z karty...

I SA/Wa 1875/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-25

[...], oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] m-, obręb [...], karta mapy nr [...], ujawnionej w księdze wieczystej [...], utrzymał w mocy...
w odpowiedzi na pismo z dnia [...] marca 2006 r. żądające przesłania dokumentów dotyczących działki nr [...] z karty, nr [...], obręb [...], z którego wynika, że dokumenty...

I SA/Wa 953/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-19

[...]., Wojewoda [...] stwierdził, że ani z metryki, ani z dołączonej karty inwentaryzacyjnej ulicy nie wynika, że parcele nr nr [...] i [...] w dniu [...] grudnia 1998 r. były zajęte...
znajdujące się w aktach sprawy administracyjnej wypisy z rejestru gruntów, ani mapy terenu, ani metryka drogi, ani też karta inwentaryzacyjna ulicy [...]. Z wypisów z rejestru...

I SA/Wa 418/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

, uzbrojona jest w wodociąg i przewody telekomunikacyjne, protokół przekazania - przyjęcia do eksploatacji ul. [...] z dnia [...] października 1986 r, karta przeglądowa ul...
r.) wskazuje, iż pojęcie drogi utożsamiane z pojęciem pasa drogowego, to także 'wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych...

I OSK 1017/19 - Wyrok NSA z 2022-06-08

, w tym również nieruchomości obręb Kieżmark, karta mapy nr 2, dz. nr 287, nr 290, nr 292 i nr 293, zapisanej w KW nr 7306 jako własność Skarbu Państwa - Urząd Gminy - zasób dróg gminnych...
, zinwentaryzowane w grupie I, karta inwentaryzacyjna nr 103., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych...

I OZ 511/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-20

się na poziomie 39.432,20 zł. Wprawdzie z przedłożonego przez niego wraz z zażaleniem wezwania od dokonania potrącenia z renty lub emerytury (karta nr 110 - akt sądowych...
posiadanych rachunków bankowych oraz lokat wraz, z historią dokonanych na nich operacji z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenia, o posiadanych przez wnioskodawcę pojazdach...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

składającego wniosek pojazdach mechanicznych (podanie ich marki, modelu, roku produkcji), szczegółowego wykazu wydatków ponoszonych miesięcznie na konieczne utrzymanie...
niepełnosprawności syna oraz jego kartę informacyjną z leczenia ortopedycznego., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1...
1   Następne >   3