Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 13/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

. 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu...
(Dz. U. Nr 189 poz. 1858 ze zm.), niezbędnego do uzyskania wtórnika karty pojazdu, zarejestrowanego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdańska i posiadającego...

I OW 132/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

ewidencji pojazdów jak i w karcie pojazdu, którą dysponuje jego dotychczasowy właściciel. Art. 78 ust. 3 prd nakład na organ rejestrujący takie zdarzenie jak zbycia/nabycia...
pojazdu dokumentować w karcie pojazdu., Zdaniem Prezydenta zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonane przez S.O. jako czynność materialno-techniczna niestanowiąca...

OW 136/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U., z 2003 r. Nr 58, poz. 158 - /tekst jednolity/), wydawania karty pojazdu w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu...
, nie zachodzi konieczność podjęcia działań w celu korekty danych zawartych w karcie pojazdu. Dodatkowo, wznowienie postępowania przez Urząd Miasta Torunia może nastąpić...

I OW 103/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

decyzji administracyjnej w sprawie, a więc załatwienie sprawy polega na dokonaniu czynności materialno-technicznej ujawnienia zdarzenia w karcie pojazdu. Zdaniem tego organu...
w karcie pojazdu (ust. 3). Zauważyć należy, że powyższy przepis nie zawiera szczególnej regulacji określającej właściwość miejscową organu uprawnionego do przyjęcia...

I OW 139/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

bądź Prawo o ruchu drogowym). Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta (art. 78 ust. 3 prd). Prawo...
w karcie pojazdu (ust. 3). W art. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579...

I OW 99/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo Powiatowe...
pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 100/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

wyrejestrowania pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo...
przedmiotowego pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 101/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo Powiatowe...
przedmiotowego pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 102/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo Powiatowe...
przedmiotowego pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

rejestrujący - ten który rejestrował pojazd, jako dalszą czynność materialno-techniczną musi dokonać stosownej adnotacji w systemie ewidencji pojazdów, jak i w karcie pojazdu...
/nabycie w karcie pojazdu. Zdaniem Prezydenta M. W. - zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonane przez Spółkę Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce jako czynność materialno...
1   Następne >   3