Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 1924/11 - Wyrok NSA z 2012-01-03

w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych opłat związanych z wydaniem kart pojazdów 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
Prezydenta Miasta Leszna w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych opłat związanych z wydaniem kart pojazdów., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan...

IV SAB/Po 27/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych opłat związanych z wydaniem kart pojazdów oddala skargę Podaniem z dnia [...] grudnia 2010 r. K. N. (zwana dalej...
Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz. U. 2003 r., poz. 137, nr 1310, dalej zwane rozporządzeniem z 2003 r...

IV SAB/Po 17/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

zwrotu nienależnie pobranych opłat związanych z wydaniem kart pojazdów oddala skargę Wyrokiem z dnia [...] stycznia 2012 r., I OSK 1924/11 (dalej wyrok I OSK 1924/11...
lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz. U. nr 1310, poz. 137, dalej rozporządzenie z 2003 r.), które wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego...

II SAB/Go 83/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-30

z uprawnienia zawartego w art. 50 k.p.a wezwał R.Z. do przedstawienia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego., 16 kwietnia 2014 r. organ rejestrujący wezwał drugiego...
rejestrujący na podstawie art. 64 § 2 k.p.a wezwał stronę do uzupełnienia swojego wniosku i przedłożenie w terminie 7 dni dowodu rejestracyjnego seria [...], karty pojazdu...

II SAB/Sz 135/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-05

niejawnym sprawy ze skargi J. M. i J. M. na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić...
r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu., W odpowiedzi na skargę organ...

II SAB/Gl 91/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-10-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'A' w D. na bezczynność Prezydenta Miasta D. w przedmiocie wydania wtórnika karty pojazdu p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. Pismem...
z dnia 10 września 2019 r. skarżący wniósł do tut. Sądu skargę na bezczynność Prezydenta Miasta D. w przedmiocie wydania wtórnika karty pojazdu., Zarządzeniem...

III SAB/Po 5/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-29

opłaty za kartę pojazdu postanawia : umorzyć postępowanie sądowe Pismem nadanym z dnia 18 lipca 2012 r. skarżący cofnęli skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB/Sz 136/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-12

ze skargi B. S. na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a: I umorzyć postępowanie sądowe, II zwrócić skarżącemu...
), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Starosty W. w sprawie z Jego wniosku o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu., Jednocześnie...

III SAB/Lu 17/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-02

sprawy ze skargi L.S. i M. S. na bezczynność Starosty L. w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim...
. w zakresie oceny wniosku skarżących z dnia 4 października 2013 r. o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu...

III SAB/Lu 13/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-02

sprawy ze skargi S. S. na bezczynność Starosty L. w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
oceny wniosku skarżącego z dnia [...] 2013 r. o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdu nr [...], [...], [....]., W odpowiedzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   15