Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 433/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

zastosowania w niniejszej sprawie. Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę pojazdu, a zatem zupełnie odmiennego...

IV SA/Wr 232/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-12

dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdu służbowego marki [...], tj. wypełniania i rozliczania kart drogowych,, d) potwierdzanie nieprawdy w kartach drogowych...
samochodu służbowego poprzez wypełnianie kart niezgodnie ze stanem rzeczywistym, tj. zaniżanie lub zawyżanie zużycia paliwa i przebiegu kilometrów,, e) dokonywanie błędów...

II SA/Wa 350/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

za kartę pojazdu sprowadzonego z zagranicy była rażąco wygórowana w stosunku do opłat pojazdu polskiego, a w zaskarżonej uchwale ustalona opłata nie ma tak krzywdzącego...

II SA/Wa 361/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

nie ma, w ocenie organu, bezpośredniego zastosowania w niniejszej sprawie., Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę pojazdu...

I OSK 1851/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

nie ma, w ocenie organu, bezpośredniego zastosowania w niniejszej sprawie. Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę...
pojazdu, a zatem zupełnie odmiennego stanu prawnego i faktycznego. Ponadto posiada duży stopień uogólnienia., Burmistrz podniósł, że kwestią ekwiwalentności świadczeń...

II SA/Op 333/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-25

pojazd wykonywał określoną trasę. Analiza tych kart doprowadziła do stwierdzenia, że w pojazdach była gromadzona dużo większa ilość paliwa, niż wykazana w karcie. W okresie...
w sposób nienależyty sprawował nadzór w zakresie gospodarki paliwowej. Zarzuty w tym zakresie wskazywały na nieprawidłowe wypełnianie kart drogowych, niewłaściwe ustalanie norm...

IV SA/Po 1188/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-05

ze wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych...
, zestawienia pojazdów mechanicznych użytkowanych w gospodarstwie domowym, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2010-2011 złożonych...

III SA/Gd 1015/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-20

pojazdów samochodowych. Należy tu również zaznaczyć, że do obowiązków L. K. jego karta stanowiska pracy zalicza - szkolenie oraz nadzór nad uczniami i praktykantami...
świadczonych usług. W karcie stanowiska pracy podano zaś głównie czynności o charakterze kierowniczym., W związku z wniesionymi odwołaniami Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I OSK 1295/14 - Wyrok NSA z 2014-09-10

samochodowego. Karta stanowiska pracy nie pozwala na ustalenie, że L. K. faktycznie wykonywał zadania typowe dla zawodu mechanika samochodowego. Przedstawiony zakres...
mechaników pojazdowych wynika jednoznacznie z zapisów przedłożonej karty stanowiska pracy. Nie może budzić wątpliwości, że ktoś, kto kieruje pracą innych musi posiadać...

II SA/Po 151/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-13

, że W. Kurator Oświaty w P. wystąpił do Wójta Gminy o przeprowadzenie oceny pracy skarżącej. Działając na podstawie art. 6a ustawy z dnia [...] stycznia 1982 r. - Karta...
, która zakończyła się wydaniem oceny negatywnej I. M.. W uzasadnieniu Karty Oceny Pracy stwierdzono w szczególności, że plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego...
1   Następne >   +2   4