Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Ke 49/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-19

rejestracyjnego, zalegalizowanych tablic oraz nalepki kontrolnej i karty pojazdu Spółka dokonała w tym samym dniu., Pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Spółka wniosła...
w odpowiednim czasie o sprzedaży w dniu 28 lutego 2020 r. ww. pojazdu, wydano decyzję o zarejestrowaniu pojazdu na stałe, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Organ...

I SA/Wa 1644/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

ten potwierdza pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy [...] z dnia 4 maja 2000 r. (karta nr 30 akt sprawy), szkic graficzny (karta nr 29 akt sprawy), pismo...
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnic) [...] z dnia 30 kwietnia 2003 r. (karta nr 61 akt sprawy), wypis z rejestru gruntów (karta nr 76 akt sprawy) i pismo...

I SA/Wa 1154/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

do wniosku, że działka nr [...] w całości, a więc także w części przylegającej do działki nr [...] - uwidocznionej na kopii mapy (karta nr 26) - jest zajęta pod drogi...
i Kartograficznej w W. (karta 177 akt administracyjnych). Jak wynika następnie z akt sprawy ulica [...] została zaliczona do dróg krajowych (droga krajowa...

II SA/Kr 317/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-07

ulicy A.B . Wprost wskazują na to mapy zgromadzone na następujących kartach: karta nr 152 akt administracyjnych sprawy, karta nr 151 akt administracyjnych sprawy, karta nr 74...
akt administracyjnych sprawy i karta nr 32 akt administracyjnych sprawy. Z wypisu z ewidencji gruntów wynika również, że cała działka nr [.....] stanowi drogę...

I OSK 975/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

(karta 26 akt administracyjnych) zawiera opis stanu istniejącego stanu zajezdni, w tym informacje o ubytkach w istniejącej nawierzchni i braku wystarczającego odwodnienia...
negatywne skutki dla nieruchomości sąsiednich. Warto także zwrócić uwagę na dokument z 13 lutego 1983 r. (karta 34 akt administracyjnych). Wspomina się w nim o konieczności...

II SA/Gl 973/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

na 'modernizacji dróg i placów na zajezdni autobusowej WPK w R. wraz z odwodnieniem'. Projekt przedsięwzięcia (karta 26 akt administracyjnych) zawiera opis stanu...
uwagę na dokument z [...] r. (karta 34 akt administracyjnych). Wspomina się w nim o konieczności realizacji na terenie zajezdni WPK w R. wskazanych tam obiektów...

II SA/Kr 695/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-27

z 19 października 2011 r. znak [....] - karty akt organu I instancji nr 167-171), przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w granicach obowiązującego Planu ogólnego...
z załącznikami graficznymi, ale z nich nie wynika, w jakich granicach ta budowa miałaby się odbywać (akta administracyjne, karty nr 206-210) i czy obejmowała ona całą...

I OSK 2296/14 - Wyrok NSA z 2016-07-05

działkom nr [...]. Z akt sprawy wynika, że działka nr [...] stanowi drogę będącą częścią ulicy B. Wprost wskazują na to mapy zgromadzone na kartach 151, 152, 74 i 32 akt...
i zagospodarowania terenu. Brak tych dokumentów do dnia dzisiejszego. Dokumentów tych nie mogą zastąpić mapy zgromadzone na kartach nr 152, nr 151, nr 74 i nr 32 akt administracyjnych...

I OZ 635/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

wnioskodawców ('poważną chorobę', o której mowa w złożonych wnioskach R. P. i M. P.), np. zaświadczeń lekarskich, kart leczenia szpitalnego;, 7. przedstawienie oświadczeń...
co do zarejestrowanych na wnioskodawców pojazdów mechanicznych (podania ich marki, modelu, roku produkcji oraz aktualnej wartości);, 8. przedłożenie dokumentów...

II SA/Gl 784/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

. [...], składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 1 o pow. 0,0109 ha, 2 o pow. 0,0308 ha, 4 o pow. 0,0068 ha, 5 o pow. 0,0062 ha i 6 o pow. 0,0813 ha, karta mapy 1...
też m.in. karta ewidencyjna nieruchomości obejmującej jej teren., Co do braku podstaw do zwrotu objętej żądaniem nieruchomości Starosta powołał się też dodatkowo na wyrok...
1   Następne >   +2   +5   8