Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Łd 49/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-13

. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie., 5...
rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;, 2) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy - dowód rejestracyjny...

II SAB/Ke 49/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-19

rejestracyjnego, zalegalizowanych tablic oraz nalepki kontrolnej i karty pojazdu Spółka dokonała w tym samym dniu., Pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Spółka wniosła...
w odpowiednim czasie o sprzedaży w dniu 28 lutego 2020 r. ww. pojazdu, wydano decyzję o zarejestrowaniu pojazdu na stałe, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Organ...

VI SAB/Wa 44/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

naruszenia prawa (karta nr [...] akt administracyjnych), wskazano - po przytoczeniu treści art. 4 pkt 12 ustawy o transporcie drogowym - że prawodawca unijny...
do zarejestrowania pojazdu w Polsce w sytuacji gdy dojdzie do jego powierzenia, a podmiot polski chce zarejestrować pojazd powierzony, a nie normą nakładającą obowiązek na podmiot...

II SAB/Sz 107/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

przez zwiększone kontrole. Karta pobytu jest mu więc niezbędna do wykonywania zawodu w Polsce. Jest zatrudniony przez polskiego przedsiębiorcę, który przez opieszałość Wojewody...
[...] listopada 2019 r. karta pobytu ważna do dnia [...] stycznia 2021 r., której ważność z mocy prawa została przedłużona 'do odwołania stanu epidemii'. Karta pobytu w okresie...

IV SAB/Po 148/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-07

z tym, że nie dostarczono:, - tłumaczenia prawa jazdy z kopią prawa jazdy złączonego w sposób trwały,, - karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie...
za pośrednictwem pełnomocnika skarżący uzupełnił tylko część brakujących dokumentów, będąc jednocześnie poinformowany o stanowisku urzędu dotyczącego niewłaściwej karty pobytu...

I SAB/Wr 820/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-16

o niekaralności, karta pobytu, prawo jazdy, karta kierowcy, pit- 11. Strona pismem z 12 grudnia 2018 r. wskazuje, że aktualnym adresem zamieszkania jest zawarty w załączanym...
zaświadczeniu o zameldowaniu. W dniu 13.03.2019 Strona stawia się w urzędzie Organu i składa odciski palców oraz dokumenty w przedmiocie stron paszportu z adnotacjami, karta...

IV SAB/Po 149/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-29

: tłumaczenia prawa jazdy z kopią prawa jazdy złączonego w sposób trwały oraz (do dnia [...] marca 2019 r.) karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie...
bez rozpatrzenia. Dnia [...] lutego 2019 r. Skarżąca uzupełniła tylko część brakujących dokumentów, będąc jednocześnie poinformowana o stanowisku urzędu dot. niewłaściwej karty...

III SAB/Gl 1/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-17

, które wynika z treści art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007 r. nr C 303 s. 1). Jednym z jego fundamentalnych elementów jest prawo...
informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów w okresie 22 listopada 2016r. do co najmniej 1 czerwca 2017r. Nadto w uzasadnieniu postanowienia z 24 kwietnia 2017r. i 27 lipca 2017r...

III SAB/Wa 33/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

z załącznikami, w tym wyciąg z rachunku bankowego (łącznie 60 kart)., W formularzu SCAC wskazano m.in., że towary zakupione przez firmę W. s.r.o. od A.S.A. zostały...
maja 2013 r. M. B. zapoznał się z aktami sprawy od karty 1 do karty 3336 (k: 3347)., Pismem z 13 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w W. [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

II SAB/Po 67/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-22

potwierdzającego posiadanie przez niego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów (kategorii C+E), gdyż odbiór tego dokumentu odbywał się jedynie za okazaniem ważnej karty pobytu...
[...] marca 2019 r. wnioskodawca zwrócił się do organu, informując, że z powodu opieszałości organu nie może uzyskać prawa jazdy, do odbioru którego konieczne jest posiadanie karty...
1   Następne >   3