Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bk 47/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-05-13

dla terenu inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ rozpatrujący wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie mógł poddawać go ocenie z punktu widzenia...
Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

SA/Bd 2562/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-05

, M. i G. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę SA/Bd...
. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej -K.- w T. uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta T. z dnia [...] znak [...] ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Ka 2405/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-29

o warunkach zabudowy. Złożył natomiast wiele pism wyjaśniających, które jednak nie zostały uznane przez Starostę, który nie podzielił stanowiska inwestora, iż nakaz uzyskania...
decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr [...] obręb [...] stał się bezprzedmiotowy. Wobec powyższego wobec braku niezbędnej dokumentacji...

II SA/Łd 1212/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-10-19

administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania oddalona skargę TG Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. po rozpatrzeniu...
w P. ul. A. 15- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w S. przy ul. B. ( działki o nr ewid...

IV SA 2420/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-29

'[...]', Stowarzyszenia ' [...]' w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania...
., ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami i garażami podziemnymi przy ul...

II SA/Gd 379/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-30

grudnia 2000r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia 21...
. i I. C., utrzymał w mocy decyzję Wójta z dnia 21 listopada 2000r. nr [...] ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Ka 234/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-25

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu., Uznano, przywołując na poparcie tego poglądu tezy zawarte w orzecznictwie, iż nawet w przypadkach nie budzących wątpliwości wad...
decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, organ architektoniczno-budowlany nie jest uprawniony do orzekania w sprawach już raz rozstrzygniętych...

II SA/Ol 306/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-20

'[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza...
decyzja nie może być wykonana do czasu uprawomocnienia się wyroku. Burmistrz M. decyzją nr '[...]' z dnia 20 sierpnia 2003 r., znak: '[...]' ustalił D. K. warunki zabudowy...

II SA/Ka 25/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-11

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wójta...
kwotę [...]([...]) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wnioskiem z dnia [...] Wójt Gminy C. zwrócił się o ustalenie warunków zabudowy...

SA/Rz 2987/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2001 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu skargę oddala do wyroku z dnia 28...
[...] z dnia [...] września 2001 r., Nr [...] ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji budynku usługowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100