Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 890/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-12

z dnia 20 kwietnia 2022 r. nr SKO.ZP/415/183/2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala Prezydent Miasta Krakowa decyzją...
z dnia 24 marca 2021 r. orzekł o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Ke 936/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-04-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2021 r. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza...
. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni...

II SA/Łd 134/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2021 r. nr KO.420.164.2021 w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wraz z określeniem zasad podziału nieruchomości nr [...],[...] i [...] w S., gm...

II OSK 1223/21 - Wyrok NSA z 2022-08-17

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną...
. nr [....], którą przeniesiono na N. P. i J. P. decyzję tego organu z [...] stycznia 2011 r. nr [...] o warunkach zabudowy w części dotyczącej działki nr [...], powstałej w wyniku...

IV SA/Po 177/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-06

06 grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. z siedzibą w W. otrzymanego w dniu [...].05.2021 r. odmówił przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] r. nr [...] znak: [...] dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Kr 639/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-22

: SKO.ZP/415/94/2022 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
budowlane umorzył w całości postępowanie w sprawie wydana decyzji o warunkach zabudowy dla budowy drogi wewnętrznej dojazdowej dla obsługi gospodarstwa rolnego na działce...

VII SA/Wa 2079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-25

[...] lipca 2021 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
2021 r., nr: [...] odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

II SA/Po 162/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-23

. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę [...](słownie...
. decyzję Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia 4 stycznia 2022 r. w przedmiocie warunków zabudowy., Decyzje te zostały wydane w następującym stanie sprawy., Wójta Gminy...

II OSK 6/19 - Wyrok NSA z 2022-01-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy 1...
., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...

II SA/Rz 594/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-18

Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 12 kwietnia 2022 r. nr SKO.401.ZP.790.84.2022 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - sprzeciwy oddala - fSygn. akt II SA/Rz...
. nr RGP.6730.69.2021 ustalającą warunki zabudowy i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco;, Działając w oparciu o art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100