Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1559/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-06-19

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wytycza ogólne podstawowe kierunki projektowanej inwestycji budowlanej, podlegające dalszym szczegółowym...
, a wymagań tych nie można pomijać w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zakładając że należą one do organu wydającego pozwolenie na budowę...

IV SA 1584/96 - Wyrok NSA z 1998-08-07

1. Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim sprawa...
przestrzennego lub przepisami szczególnymi w razie braku takiego planu., 2. Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych oznacza...

II SAB/Łd 57/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-18

Kompetencje wójta w zakresie wydawania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...
przejąć odpowiedzialności za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy do jej wydania jest ustawowo zobowiązany inny organ. Naczelny Sąd...

IV SA 1347/96 - Wyrok NSA z 1998-06-28

Ustalenie warunków zabudowy dla obiektu usytuowanego przy granicy działki może nastąpić tylko wówczas, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego taki warunek...
wyraźnie przewiduje. Jeżeli natomiast plan miejscowy nie zawiera nakazów czy zakazów w zakresie budowy obiektów na granicy, w decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Gd 1913/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-17

Postępowanie dotyczące wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest pierwszym z etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Ochrona...
1997 r., którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 1997 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Z nadesłanych...

II SA/Po 873/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-02-05

Jeżeli według art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
może być wydana dla tego samego terenu na rzecz wielu podmiotów, to podmiot, któremu wydano już decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania danego terenu...

II SA/Lu 672/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-02-24

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, bo postępowanie to nie dotyczy jej interesu prawnego., Skutkiem tego osoba ta nie może być uznaną za zainteresowaną i uprawnioną...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla określonej inwestycji. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta (...) w przedmiocie ustalenia warunków...

IV SA 472/97 - Wyrok NSA z 1998-10-28

decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki określając jako warunek zabudowy lokalizację budynku mieszkalnego o wymiarach 8,5 m x 14 m przy granicy...
w swej treści wychodzi poza dopuszczalne elementy ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania, rozstrzygając w kwestiach, które należą do organów nadzoru budowlanego...

IV SA 1709/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

z naruszeniem prawa, polegającym na nieuwzględnieniu istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów i ustaleń, wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
października 1995 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - działki we wsi M. pod budowę budynku gospodarczego. Decyzja ta oparta została na ustaleniach...

IV SA 1535/97 - Wyrok NSA z 1998-09-04

zabudowy mieszkaniowej. oddala skargę w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji sieciowych (...). Strona wniosła do Naczelnego Sądu...
Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
1   Następne >   +2   +5   7