Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1560/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18...
2008 roku, Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w punkcie 8., Powyższy wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapadł w następującym stanie...

II SA/Kr 1560/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-26

decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] maja 2006r. nr [...] orzekającej o ustaleniu na wniosek Z. K. '[...]' sp. z o.o. warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa...
orzekającego Kolegium, rażące naruszenie prawa polega na tym, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana bez uprzedniego przeprowadzenia analizy architektoniczne...

II SA/Kr 1561/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-26

decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] maja 2006r. nr [...] orzekającej o ustaleniu na wniosek Z. K. '[...]' sp. z o.o. warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa...
projektu decyzji o warunkach zabudowy, skoro nie znajdował on oparcia w przeprowadzonej analizie, a w rezultacie nie wiadomo, na jakiej podstawie ustalono poszczególne...

II SA/Wr 595/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka...
i M.Z. warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej przebudowę istniejącego stropodachu na dach stromy z poddaszem użytkowym, zlokalizowanej przy ul. [...], działki...

II SA/Go 764/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją...
nr [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r. znak : [...] Burmistrz ustalił dla J.L. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę kompleksu warsztatowo - usługowego obsługi samochodów...

II SA/Gd 107/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Burmistrz...
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku S. K., ustalił warunki zabudowy...

IV SA/Wa 422/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-20

Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r...
. nr [...], znak: [...], Prezydent W., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II SA/Kr 1206/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-06

w [...] z dnia 5 lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. określa, że zaskarżona...
) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Prezydent Miasta K. decyzją z 5 września 2007 r. Nr [....] , znak [....] ustalił na rzecz M.S. warunki zabudowy dla zamierzenia...

II SA/Go 613/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
na rzecz inwestora - S.N. warunki zabudowy dla terenu inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na warsztat samochodowy...

II SA/Łd 946/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-25

J.K. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 343/2, położonej w Ł. przy ul...
i wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. o warunkach zabudowy albo o uchylenie wspomnianej decyzji stosownie do treści art. 150 § 1 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100