Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 3852/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-17

1. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot powinno...
być traktowane jako wydane na rzecz podmiotu nie posiadającego w ogóle decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności...

II SA/Kr 457/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-03-05

Fakt związania organu wydającego pozwolenie na budowę warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie oznacza, że organ ten zwolniony...
zmierzająca do zakwestionowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii J., Andrzeja J...

II SA/Wr 863/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-25

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są to tzw. decyzje...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, wcześniej będzie musiała być również wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy...

IV SA 2868/00 - Wyrok NSA z 2002-11-28

W sytuacji, gdy określona osoba została uznana za stronę postępowania w decyzji o warunkach zabudowy terenu, wyłączenie jej z postępowania dotyczącego zmiany tej decyzji...
Administracyjny po rozpoznaniu skargi spółdzielni mieszkaniowej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

III RN 58/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-11-07

w sprawie ze skargi Janusza K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu na rozprawie...
/: 'ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej - budowa domu jednorodzinnego /segment w zabudowie bliźniaczej/, garażu, śmietnika...

IV SA 1030/00 - Wyrok NSA z 2002-06-28

z tym, czy określonej osobie służy prawo strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Znaczenie dla określenia procesowej...
osobistej /dożywocia/., Postępowanie administracyjne mające na celu uzgodnienie przez właściwy organ decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

IV SA 2735/01 - Wyrok NSA z 2002-10-07

Wydanie inwestorowi decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu była wydana na rzecz inwestora...
stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,, - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami...

II SA/Kr 2616/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-29

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Decyzja ta utrzymana została w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze a skarga na decyzję Kolegium została oddalona...
przez Naczelny Sąd Administracyjny,, 2/ wniosek inwestora złożony został w terminie ważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,, 3/ decyzja wydana...

III RN 77/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 97 par. 1 pkt 4 w związku z art. 100 par. 1 oraz art. 157 par. 1 i 2 Kpa/. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Kazimiery...

II SA/Gd 464/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-25

. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) oraz warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 21.09.1999r. nr [...], wynikającymi z ustaleń miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   24