Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II OSK 602/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargi kasacyjne, 2. zasądza...
. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki, położonej przy ul. O. [...] w W. i odmówił ustalenia warunków...

II SA/Ke 5/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-22

Odwoławczego z dnia [...] znak. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. II SA/Ke 5/07, UZASADNIENIE, Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku składowo-rekreacyjnego oraz budynku garażu wraz z urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania...

II SA/Gd 339/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-10

odpowiedziałnością w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Decyzją z dnia 12...
o warunkach zabudowy / Dz. U. nr 164, poz. 1589/ oraz na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku M. P. w sprawie ustalenia warunków...

II SA/Wr 214/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-12

we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ja decyzję organu pierwszej instancji; II...
/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Wnioskiem z dnia [...] (uzupełnionym w dniu [...] pełnomocnik A wystąpił o ustalenie warunków zabudowy...

II SA/Lu 913/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta...
na wniosek Spółki z o.o. [...] ustalił warunki zabudowy dla działek nr 83/7, 83/1, 85/7, 87/4, 88/5, 89/5, 90/7, 91/1, 91/2, 92/1, 93/1, 91/6, 91/5, 92/2, 93/2, 93/3...

II SA/Kr 1049/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-20

lub dróg wskaże miejsca włączenia ruchu drogowego, wynikłego z tej zabudowy, do tych dróg. Zamieszczenie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu warunku...
[...] z dnia [...].05.1999r. ). Zważywszy na istnienie ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...].11.1998r. uznano...

II SA/Łd 471/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-22

skargę. Postanowieniem z dnia [...] Prezydent Miasta Ł. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...
warunków zabudowy dla inwestycji na obszarze objętym ww. uchwałą zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest kwestia ważności planu miejscowego, co uzasadniało...

II OSK 853/06 - Wyrok NSA z 2007-04-12

, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności z naruszeniem warunków zabudowy dla tego terenu, który jest terenem zabudowy 'domkami jednorodzinnymi...
sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II OSK 1069/06 - Wyrok NSA z 2007-07-13

Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2006 r. (sygn...
r. nr [...], którą uchylono decyzję Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 2005 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nośnika...

II SA/Kr 989/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-07

Sp. z o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2004r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
Prezydenta Miasta K. nr [...] z dnia [...] 2002 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zostało wszczęte na wniosek [...] Spółki z o. o. złożony w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100