Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Kr 1203/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-09

Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia 12 lipca 2023 r. nr SKO.ZP/415/141/2023 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia 12 maja 2023 r. znak: WPP-RBZ-III.6730.6.2016 Prezydent Miasta Tarnowa ustalił warunki zabudowy dla A. W., na budowę budynku...

IV SA/Po 570/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-18

, czy spełnione zostały przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ podlega to innemu postępowaniu administracyjnemu, które w odniesieniu do spornego gruntu...
zostało już zakończone, a nawet w przypadku stwierdzenia wadliwości decyzji o warunkach zabudowy, w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe 'wzruszenie' wówczas...

II SA/Sz 884/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-01-25

Odwoławczego w Szczecinie z dnia 2 sierpnia 2023 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia 13 marca 2012 r...
., nr [...], Wójt Gminy K. ustalił na rzecz L. i R. F. ('skarżący', 'strony'), warunki zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych...

II SA/Go 545/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-02-08

[...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2023 r. nr [...] wydaną na podstawie art...
dnia [...] lipca 2022 r. i uzupełnionego dnia [...].12.2022 r.) Burmistrz ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowle budynku...

IV SA/Po 822/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-15

lub wykonalną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji wydaną przez Wójta Gminy L. na rzecz zgłaszających z uwagi na fakt...
o warunkach zabudowy, odwołując się do treści art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm...

II SA/Lu 203/24 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-03-20

w Zamościu z dnia 15 stycznia 2024 r., znak: SKO.ZP/40/54/2023, w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
2023 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia., Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy...

II SA/Bk 14/24 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-02-29

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy oddala skargę 1. Zaskarżoną decyzją z 16 listopada 2023 r. nr 409.180/B-17/XV/23 Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w całości postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z 12 lipca 2013 r. nr 310/2013 ustalającej warunki zabudowy...

II SA/Łd 965/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-23

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę. Decyzją z 12 września 2023 r., nr KO.420.159.2023, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim...
Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim z 19 czerwca 2023 r., nr 120/2023, wydaną wskutek wniosku Z.S., ustalającą warunki zabudowy...

VIII SA/Wa 70/24 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-03-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia 28 listopada 2023 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1...
30 maja 2023, uzupełnionego w dniu 28 lipca 2023 roku, ustalił dla [...] Sp. z o.o. w Ł. (dalej: skarżąca, wnioskodawca lub inwestor) warunki zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 695/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-18

Odwoławczego z dnia 31 lipca 2023 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
' lub 'Wnioskodawca'), uchyliło decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. (dalej jako 'Burmistrz' lub 'organ I instancji') nr [...] z dnia 13 marca 2023 r. ustalającą warunki zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   92