Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 2296/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-21

- po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - przedłużenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może sanować braku...
:, Decyzją z dnia 31 lipca 1997 r. Prezydent Miasta G. ustalił na wniosek RB Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie spółka z o.o. w G. warunki zabudowy i zagospodarowania...

OPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający...

III RN 203/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-22

. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego 'E.' w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 5 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy...
. decyzją z dnia 12 czerwca 1998 r., po ponownym rozpoznaniu sprawy, ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji bazy paliw...

OPK 1-5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 109 poz. 1157/, mogą należeć także sprawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji nie będących...
Aleksandra K. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,, 2. z dnia 16 czerwca 2000 r. (...) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną...

IV SA 1505/99 - Wyrok NSA z 2001-09-07

1. Zakres ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich jest różny w postępowaniu w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 41 i art. 42...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./., 2. Zakres ochrony, przysługującej w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Łd 312/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-17

Toczące się postępowanie o zwrot nieruchomości nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny...
Odwoławczego w Ł. z dnia 13 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia 13 stycznia...

II SA/Wr 64/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-28

przestrzennego może pojawić się niezgodność pomiędzy planem miejscowym a decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wówczas organ właściwy w sprawach pozwoleń...
na budowę powinien zawiesić postępowanie w sprawach budowlanych i sprawę niezgodności pomiędzy planem miejscowym i decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

OPK 26/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawana przez prezydenta miasta na prawach powiatu, nie wymaga podjęcia przez starostę...
Rz. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...

II SA/Wr 1220/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-12

zabudowy i zagospodarowania terenu określającą zasady podziału nieruchomości., 2. Dopuszczalność określenia zasad podziału nieruchomości w drodze decyzji o warunkach...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla podziału nieruchomości gruntowych w K.-M., oznaczonych numerami: 2193/2 i 2194/2, w celu wydzielenia drogi dojazdowej...

II SA/Po 654-655/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-01-05

. Przedstawiony projekt budowlany jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przepisami techniczno-budowlanymi, w zakresie określonym art. 5 prawa...
zostało wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzecznej z prawem, bez należytego sprawdzenia przeznaczenia działki. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   18