Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 217/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...], ustalającą warunki zabudowy nieruchomości dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania...

II OSK 1801/11 - Wyrok NSA z 2013-01-31

Poznania z dnia [...] stycznia 2008 r. [...]., Decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. Prezydent Miasta Poznania ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...
dostępu do drogi publicznej, który odpowiadałby przepisom prawa, a tym samym nie został spełniony jeden z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy określonych w art. 61...

II SA/Po 530/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Wójt Gminy B. - w związku z wyznaczeniem tego organu...
- decyzją z dnia [...] 2010 r. nr [...], wydaną na wniosek U. i A. N., ustalił warunki zabudowy działki nr [...], położonej w miejscowości [...], w gminie [...] dla inwestycji...

II SA/Go 803/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-23

o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterze (przyziemiu...
z dnia [...] grudnia 2008 r. znak: [...] Naczelnik Wydziału Urbanistyki Miasta, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, ustalił Miastu warunki zabudowy, dla inwestycji...

II OSK 1316/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

projektowych z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w części dotyczącej usytuowania obiektu budowlanego. Nadto organy winny wykazać, że naruszenie art...
decyzji z dnia [...] kwietnia 1997r., ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy-zabudowy plombowej handlowo-usługowej w obrębie terenu działki...

II SA/Łd 1167/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-10

, 264/9, 265/3, 266/4, obr. [...]., W toku postępowania ustalono, iż dla zamierzonej inwestycji została wydana decyzja Prezydenta Miasta R. o warunkach zabudowy z dnia...
wymagane uzgodnienia, opracowany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z warunkami określonymi w ww. decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Łd 742/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-25

2013 roku sprawy ze skargi W. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala...
., nr 98, poz. 1071 ze zm.), ustalił Spółdzielni Mieszkaniowej A w Ł. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem...

II OSK 1168/12 - Wyrok NSA z 2013-05-09

w sprawie ze skargi S. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1...
z dnia [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, W dniu 14...

II SA/Bd 1152/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

ze skargi E. Z. i Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją...
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpoznaniu wniosku Z. Z. z dnia 15 lutego 2012 r., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla zmiany...

II SA/Kr 1533/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-16

wniosku M.S. , odmówił zawieszenia postępowania w sprawie toczącej się z wniosku B.S. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: 'Budowa budynku mieszkalnego...
na postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Nie stanowi zagadnienia wstępnego obligującego organ do zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100