Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 66/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

integralną część udzielanej inwestorowi informacji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawą udzielenia takiej informacji, w tym określenia wstępnych warunków...
Artykuł 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 r...

III ARN 2/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-16

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, nie dopuszcza możliwości przylegania przy zabudowie bliźniaczej budynku mieszkalnego...
rozgraniczających teren inwestycji oraz warunków i wytycznych kształtowania zabudowy,, - warunków technicznych realizacji inwestycji,, - warunków wynikających z potrzeb...

III ARN 21/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

Przepis par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim...
gospodarstwie rolnym, jeżeli budynek ten odpowiada warunkom technicznym, określonym w tym przepisie prawa. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję...

III ARN 38/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-06-28

ogólnych planu jest uzyskanie pozytywnych uzgodnień i warunków Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w L., Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowej...
cywilnego/. Jest to aktualne jedynie wtedy, gdy plan miejscowy swoimi powszechnie obowiązującymi na obszarze gminy ustaleniami określa przeznaczenie danego terenu i warunki...

III ARN 8/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-03-03

ze zm./ oraz par. 12 i par. 13 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim...
lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/. Zdaniem organu odwoławczego, w związku z istniejącym zainwestowaniem...

IV SA 974/93 - Wyrok NSA z 1994-07-11

w wypadkach uzasadnionych dobrem produkcji rolnej, uzupełnienie zabudowy w lukach budowlanych lub w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Jednocześnie budowa zagrody...
jest warunkiem wstępnym przeniesienia pozwolenia na budowę. Dopiero bowiem uzyskanie przez umawiające się strony zgody organu administracji na przeniesienie pozwolenia...

IV SA 925/93 - Wyrok NSA z 1994-05-31

decyzji naruszenie przepisów 12 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych...
'bezpodstawnie' powołał się na ustawę z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995...

IV SA 1949/92 - Wyrok NSA z 1994-03-14

poinformowania /art. 9 Kpa/., Tym warunkom nie czyni zadość rozstrzygnięcie sprawy, dlatego Naczelny Sąd Administracyjny z mocy art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa oraz art...
/działka nr 899/1/ została wykorzystana zgodnie z tym planem pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z urządzeniami podziemnymi niezbędnymi do funkcjonowania osiedla...

II SA 2143-2144/92 - Wyrok NSA z 1994-02-01

scaleniowego jest polepszenie warunków gospodarowania na gruntach przez likwidację szachownicy, działek nadmiernie rozdrobnionych, zwężonych lub wydłużonych itp. Działki...
, niezbędne warunki zdrowotne, właściwy układ funkcjonalny, odpowiednie warunki użytkowe, a w szczególności potrzeby w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochronę...

III ARN 7/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-03-29

przedwczesne. Wedle poglądu rewidującego odmowę zwrotu nieruchomości należy w tych warunkach uznać nie tylko za naruszenie wynikającego z art. 69 cyt. ustawy prawa byłego...
gruntami, odpowiednia nieruchomość po prostu podlega zwrotowi. Dyskutowane być mogą natomiast szczegółowe warunki tego zwrotu., W tej sytuacji Sąd Najwyższy na zasadzie art. 422...
1   Następne >   2