Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1566/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-12-09

Nie można uchylić decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z tego powodu, że pozostaje w sprzeczności z wcześniej wydanymi decyzjami o ustalenie warunków...
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji położonych na innych działkach. skargę oddala w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

III RN 35/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinna wytyczać podstawowe kierunki ukształtowania projektowanej inwestycji budowlanej w sposób wiążący...
ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie rozbudowy części domu...

I SA/Po 224/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-15

od decyzji o zmianach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność par...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tymczasem stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

IV SA 396/96 - Wyrok NSA z 1997-12-23

, nie może być podstawą wymaganej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. oddala skargę w przedmiocie odmowy ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania...
. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji odmawiającą inwestorowi ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Wr 1013/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-04-10

/Dz.U. nr 89 poz. 415/, Prezydent Miasta W. ustalił dla Spółdzielni Mieszkaniowej w W. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki Nr 37/3, Nr 37/6...
robotniczego, który jednocześnie podlegać będzie przebudowie na cele mieszkalne., Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu doręczona została stronom...

OPK 35/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-05-19

z odwołania P.-O. C. sp. z o.o. w P. od decyzji Burmistrza Gminy Warszawa-(...) z dnia 25 maja 1996 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
/?, 2. W wypadku odpowiedzi pozytywnej czy do kompetencji prezydenta m.st. Warszawy należy wydawanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Wr 932/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-10-21

. 198/ rozumieć należy po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ ustalenie warunków zabudowy...
uchwałę rady gminy o utworzeniu targowiska, gdyż urządzenie targowiska w określonym miejscu może być uzależnione od rozstrzygnięć w zakresie warunków zabudowy i zmiany...

III RN 12/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-04-17

Podmiot prawny dysponujący prawem do gruntu oraz ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...
./. W myśl nowych przepisów lokalizacji inwestycji dokonuje się w drodze tzw. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 39 - art. 50 ustawy...

OPS 13/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nastąpi rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntu...
komunikacyjne i na cele niezbędne do korzystania z tych obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji o warunkach zabudowy...

SA/Bk 1324/97 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1997-11-27

postanawia odrzucić skargę w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skarga wniesiona została przez pełnomocnika skarżącego. Podlega ona...
1   Następne >   +2   4