Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] marca 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek M. T...
., warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą 'Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na dz. nr [...] obr. [...] Śródmieście przy ul. [...] w Krakowie...

II OSK 801/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt II...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd podał, że decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Wójt Gminy S., po rozpoznaniu wniosku M. K., odmówił...

II SA/Bk 498/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-18

ustalającej warunki zabudowy 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatom: M. S., G. Ł., J. D. i U. W. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
. S. i J. S. wykonane na zasadzie prawa pomocy.- Wójt Gminy N. decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...], ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

II OSK 2858/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] grudnia 2011 r. znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] grudnia 2011r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od organu solidarnie na rzecz skarżących zwrot kosztów...

II OSK 1890/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

1) W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych inwestor nie może z własnej inicjatywy domagać sie wydanie decyzji o warunkach zabudowy, lecz musi wykazać, że działa w celu...
o warunkach zabudowy., Żadna z omawianych decyzji nie może służyć samodzielnie do legalizaji robót budowlanych paza trybem wyraźnie w Prawie budowlanym przewidzianym...

II SA/Go 490/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-08

i M.S., L.W. i S.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
., reprezentowana przez zarząd, Wspólnota Mieszkaniowa wystąpiła do Wójta o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicy...

II SA/Po 1364/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 25 października 2013 r. Nr SKO.GP.4000.114.2013 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną...
w Kórniku (powoływanego dalej jako 'Burmistrz') w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 26 budynków mieszkalnych...

II OSK 352/13 - Wyrok NSA z 2014-07-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r...
w Szczecinie /dalej: SKO lub Kolegium/ Nr [...], z dnia [...] lipca 2012 r. w przedmiocie warunków zabudowy - skargę oddalił., W uzasadnieniu przedstawiono następującą...

II SA/Gd 303/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-08

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
2013 r. nr [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Burmistrza Miasta z 11 czerwca 2012 r. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Po 1137/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] sierpnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargi Prezydent Miasta P., w wyniku ponownego...
. - dalej: u.p.z.p.) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowle budynku handlowo-biurowo-mieszkalnego z poziemną halą garażową, przewidzianej do realizacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100