Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 14/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

uzbrojenia i urządzenia terenu, określa linię zabudowy oraz dopuszczalną jej wysokość, a w miarę potrzeby także inne warunki zabudowy., Z przytoczonych przepisów wynika...
Podstawą decyzji organu administracji państwowej rozstrzygającej o dopuszczalności realizacji robót budowlanych /miejsca i warunków realizacji inwestycji - art. 21 ust...

SA/Po 281/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-05-19

, aby mógł pobudować dom mieszkalny dla swojej rodziny mieszkającej w warunkach antysanitarnych. , Wojewoda Szczeciński nie uwzględnił złożonego odwołania, przyznał...
po raz drugi działki budowlanej na rzecz małżonków M. oraz całkowite pominięcie jego warunków mieszkaniowych jest niezgodne także z zasadami współżycia społecznego...

I SA 708/82 - Wyrok NSA z 1982-09-14

marca 1982 r. w przedmiocie odmowy ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
. Naczelnik Miasta H. odmówił w dniu 9 stycznia 1982 r., decyzją nr GTK-8380/4/82, ustalenia miejsca i warunków realizacji tej inwestycji, powołując się na art. 20, art. 21...

I SA 673/82 - Wyrok NSA z 1982-09-14

o dopuszczalności lub warunkach podziału nieruchomości na obszarze wsi. Naczelny Sąd Administracyjny uznał ze względów formalnych zasadność skargi Lucjana G. na decyzję Wojewody...
się jako zatwierdzenie planu zagospodarowania działki zagrodowej, umożliwiające prawidłową zabudowę, a jednocześnie zniesienia współwłasności. , W toku rozprawy przed Naczelnym Sądem...

I SA 106/82 - Wyrok NSA z 1982-07-02

Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/, nie zwalnia organów administracji z obowiązku...
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/. Zamierzona budowa nie narusza...

I SA 594/82 - Wyrok NSA z 1982-08-20

dla sprawy fakt, że dopiero w dniu 8 lutego 1982 r. skarżącym stworzono warunki do rozpoczęcia budowy domu. Do tego dnia bowiem realizacja inwestycji nie była w ogóle możliwa...
przez organ administracji terminu zabudowy i zarządzenia odebrania działki na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach...

I SA 2896/81 - Wyrok NSA z 1982-03-10

w sposób jednoznaczny ustosunkować się do kwestii rozbieżności w ocenie zabudowy spornej działki /organ twierdzi, że jest to 'niezabudowana enklawa', podczas gdy skarżący pisze...
okoliczność istotna dla ustalania wysokości odszkodowania, a mianowicie nie ustosunkowano się do kwestii istnienia zabudowy działki, co podnosił skarżący. Brak wyjaśnienia...

SA/Po 553/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-01-08

nieruchomości skarżącej. Co prawda z akt sprawy nie wynika, w jakich warunkach wydzielono tę parcelę i dla jakich przyczyn zezwolono na jej zabudowę bez zapewnienia dojazdu...
, czy odpowiada to warunkom z art. 3 ust. 1 ustawy. Leży mianowicie poza sporem, że szerokość ulicy B. na wysokości spornej parceli wynosi około 5 metrów. Skarżąca niejednokrotnie...

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele produkcji rolniczej i leśnej oraz zapewnienia współczesnemu pokoleniu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia...
i realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska, ustawodawca określił jednocześnie warunki, na jakich możliwe jest odejście od tych zasad. Jednym z warunków o kapitalnym...

I SA 872/82 - Wyrok NSA z 1982-10-28

zagospodarowania przestrzennego przewidywał przeznaczenie terenu pod produkcję rolną. Wobec niespełnienia warunku zgodności podziału z ustaleniami ogólnego planu...
. W sprawie niniejszej jednak nie o taki podział chodzi. Skarżąca pragnie dokonać podziału w celu zabudowy podzielonej nieruchomości. Ma tu więc zastosowanie art. 18 ust. 1...