Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 250/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-06-07

, ponieważ na gruncie obowiązujących warunków technicznych brak jest możliwości zabudowy działki niezabudowanej, przewidzianej do wydzielenia. , W wyniku odwołania wnioskodawczyni...
uniemożliwia usytuowanie na projektowanej działce domu mieszkalnego w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami technicznymi /par. 12 rozporządzenia Ministra Administracji...

III AZP 11/84 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1984-12-31

za trafny., Zasadniczą intencją ustawy z 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi było stworzenie warunków do działania w kierunku wdrażania ładu...
państwa z powodu nieprzystąpienia do jej zabudowy w trzyletnim okresie od nabycia dotyczy tylko osoby, która nabyła ją od Państwa, gdyż powołany przepis art. 15 ustawy...

SA/Wr 144/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-06-26

zabudowy jednorodzinnej, a przede wszystkim - warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Skoro powierzchnia działki, na której wznoszony jest sporny budynek...
do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobytu ludzi w domu odwołającego się w stopniu powodującym niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych...

II SA 1161/84 - Wyrok NSA z 1984-10-26

, wprowadzających istotne ograniczenia dla nowej zabudowy. Teren jest nieodpowiedni pod zabudowę mieszkaniową ze względu na niekorzystne warunki fizjograficzne, a nieruchomość...
W., choć w istocie wniosek strony dotyczył ustalenia miejsca i warunków lokalizacji inwestycji. Podstawę odmowy stanowiło stwierdzenie, że - zgodnie z opinią Wojewódzkiego Biura...

II SA 803/84 - Wyrok NSA z 1984-09-20

mieszkalnego/ nie stwarza warunków do zwiększenia produkcji. Na gruntach, na nabywcę których został ustalony kandydatem, jest możliwość budowy zagrody od podstawa, na gruntach...
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205...

SA/Gd 35/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-02-22

z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki - Dz.U. nr 17 poz. 62/ powoduje, że - przy braku określenia kategorii uciążliwości...
z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada- budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/. , W skardze wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego...

SA/Wr 136/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-04-10

18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/. Z wywodów zawartych w uzasadnieniu odwołania...
Ziemi. Sprzedaż tych nieruchomości jest uregulowana, zarówno co do nabywców, jak i co do warunków sprzedaży, przepisami ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży...

SA/Wr 384/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-16

budowlanym', które nie zawierają przecież ograniczeń co do zakresu inwestowania przez związki wyznaniowe, a parafia spełnia warunki formalne wniosku o pozwolenie na budowę...
. Ponieważ projektowana rozbudowa nie przekracza powierzchni 600 m2, to nie wymaga też zgłoszenia do planu budownictwa sakralnego. W tych warunkach odmowa wydania pozwolenia...

SA/Wr 309/84 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1984-07-11

decyzję należy uznać każde pismo właściwego organu, spełniające podstawowe warunki wymienione w art. 107 par. 1 Kpa i nadające mu charakter decyzji, a mianowicie...
w tej sprawie odpowiadają wszystkim wymienionym warunkom, a postanowienie Wojewody Jeleniogórskiego precyzuje także przewidziane w art. 138 par. 1 Kpa stanowisko organu...

I SA 1625/83 - Wyrok NSA z 1984-08-30

'Niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych dla otoczenia' /na przykład przez samowolne wybudowanie domu letniskowego/ w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy...
pkt 2 prawa budowlanego. , 2. 'Niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych dla otoczenia' /na przykład przez samowolne wybudowanie domku letniskowego/ w rozumieniu...
1   Następne >   2