Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 23/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

wydania pozwolenia na budowę na działce obiektu budowlanego wymagającego takiego pozwolenia jest bowiem równoczesne ustalenie zasad i warunków prawidłowej zabudowy...
zagospodarowania działki budowlanej /spełniający wymagania określone w par. 47 rozporządzenia/ albo powołać się na wcześniej uzyskaną decyzję o zatwierdzeniu takiego planu., Warunkiem...

IV SA 381/87 - Wyrok NSA z 1987-07-10

. W konsekwencji tego w dniu 13 września 1983 r. Naczelnik Miasta E. wydał informację o terenie, w dniu 4 lutego 1984 r. decyzję o ustaleniu miejsca i warunków realizacji...
Warunek wykazania się przez inwestora prawem do dysponowania nieruchomością /art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz...

IV SA 829/87 - Wyrok NSA z 1987-12-03

z przepisami par. 12 i par. 15 rozporządzenia Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim...
do Janusza P., jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe warunki realizacji budynku Anastazji P. zostaną określone w pozwoleniu na budowę w taki sposób, by Janusz...

IV SA 900/86 - Wyrok NSA z 1987-02-24

ze względu na negatywne stanowisko organu I instancji. Wniosek skarżącego z dnia 19 listopada 1985 r. o ustalenie miejsca i warunków budowy stałego ośrodka na omawianej działce...
Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w K. nakazał Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Remontowemu Energetyki w P. zlikwidowanie zabudowy ośrodka wczasowego, znajdującego się na działce...

IV SA 432/87 - Wyrok NSA z 1987-09-24

. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/, a obiekt zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Według przepisów tego rozporządzenia...
, że obecnie w tym rejonie miasta działa wiele zakładów rzemieślniczych, wobec czego prowadzenie takiej działalności przez Stanisława Ł. na warunkach określonych przez organ...

I SA 814/87 - Wyrok NSA z 1987-12-21

przez organ II instancji jako odwołanie, nie spełnia nawet skromnych warunków, jakie określa art. 128 Kpa. Wynika bowiem z niego, że Dyrektor ZOZ nie znał treści decyzji...
określa warunki, jakie powinien spełniać wykaz. Warunki te w sprawie niniejszej zostały spełnione, a postępowanie wszczęte wywieszeniem obwieszczenia zakończone zostało...

SA/Wr 460/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-10-13

do sprzedaży. Znajduje się ona w użytkowaniu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S.M., która wyraziła gotowość jej nabycia w trybie i na warunkach określonych w art. 274...
/Dz.U. nr 47 poz. 239 ze zm./ przedmiotem nabycia może być tylko taka nieruchomość zabudowana lub przeznaczona pod zabudowę, która przez terenowy organ administracji...

IV SA 1094/86 - Wyrok NSA z 1987-04-24

zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że drzewa posadzone nad przewodami cieplnymi odpowiadają warunkom określonym w par. 9 pkt 4 wskazanego rozporządzenia...
, że spornych drzew nie można było uważać za zieleń tymczasową, nie jest trafny. Według art. 45 tej ustawy tereny nie przeznaczone pod zabudowę oraz tereny przewidziane...

IV SA 624/87 - Wyrok NSA z 1987-11-09

- funkcja wyznaczona dla niego w planie zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem zastosowania par. 6 omawianej uchwały jest, aby wywłaszczony grunt byt zakwalifikowany...
się, że budownictwo jednorodzinne może być realizowane nie tylko na terenach wyznaczonych przez terenowe organy administracji państwowej dla skoncentrowanej zabudowy. Podaż działek...