Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1230/09 - Wyrok NSA z 2009-11-13

pozwolenia na budowę z [...] października 2007 r. został złożony w terminie ważności ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy...
nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Gd 35/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działkach nr [...] i [...] w miejscowości K., gmina T...

II SA/Kr 293/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-30

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia 30 sierpnia 1999 r. znak: [...] (zmienionej decyzją nr [...] z dnia 22 listopada 2001 r., znak...
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

II OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2009-04-07

Dopuszczalne jest jednoznaczne określenie w decyzji o warunkach zabudowy położenia projektowanego budynku na działce, w tym ustalenie, że będzie on mógł być usytuowany...
ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Kr 175/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-22

w [...] z dnia 1 grudnia 2008r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji , II. zasądza...
2006r. wpłynął wniosek Gminy Miejskiej K. o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 'Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego...

VII SA/Wa 157/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-05

projektowej, w zakresie dostosowania projektu do wymogów określonych w decyzji z dnia [...] kwietnia 2008 r. o warunkach zabudowy tj. w zakresie obowiązującej linii zabudowy...
budynków zarówno od strony północnej jak i południowej. Potwierdzeniem prawidłowości rozwiązań projektowych z warunkami zabudowy jest, zadaniem inwestora, stanowisko Biura...

II SA/Bk 709/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-05

w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., na podstawie art...
decyzji ostatecznej z dnia [...] maja 2004 r. nr [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, ze zmianą sposobu użytkowania budynku pensjonatowego...

IV SA/Wa 978/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

w C. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili...
. Nr [...] , dotyczącą ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na realizacji budynku mieszkalno-usługowego na nieruchomości oznaczonej numerem ewid...

II SA/Sz 414/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-01

z punktu [...] ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy nr [...], z dnia [...] r. (zmienionej decyzją z [...] r., nr [...]), tj. zapewnienia odpowiedniej...
na budowę, jeśli ze strony inwestora nie zostaną spełnione warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy, w tym również warunki dotyczące lokalizacji miejsc...

IV SA/Wa 1569/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej 'u. p. z. p.', po rozpatrzeniu projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100