Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

P 6/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-04-20

, jak też co do tego, iż przepis art. 85 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. nie spełnia tych warunków, przez co pozostaje w sprzeczności z art. 1 Konstytucji RP. Mylący...
administracji terminu zabudowy działki w grę wchodzą skutki przewidziane w art. 85 ust. 2., W sferze prawa cywilnego - ograniczenia te wyłączają natomiast swobodę korzystania...

IV SA 204/93 - Wyrok NSA z 1993-04-01

Organ uchwalający miejscowy plan ogólny, określając warunki przestrzennego zagospodarowania oraz cele i zasady polityki przestrzennej /art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12...
., Przede wszystkim jednak należy stwierdzić, że organ uchwalający miejscowy plan ogólny, określając warunki przestrzennego zagospodarowania oraz cele i zasady polityki...

I SA 116/93 - Wyrok NSA z 1993-07-07

państwowych nieruchomości rolnych w zakresie trybu, warunków i ceny., Alfreda P. zaskarżyła omówioną wyżej decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej...
z budynkami gospodarczymi związanymi z indywidualnym gospodarstwem rolnym, jak również działek przeznaczonych pod taką zabudowę /działki zagrodowe/, jeżeli sprzedaż następuje...

IV SA 1750/92 - Wyrok NSA z 1993-06-29

nieruchomości. Prawo dopuszcza ingerencję w uprawnienia właściciela do ogrodzenia nieruchomości /działki/ jedynie w razie naruszenia powszechnie obowiązujących warunków...
zabudowy terenu., 2. Odmowa wyrażenia zgody na budowę ogrodzenia na nieruchomości /działce/ z powołaniem się na rolnicze przeznaczenie jej w planie zagospodarowania...

I SA 4/93 - Wyrok NSA z 1993-09-22

. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie ani zaskarżona decyzja, ani decyzja organu I instancji nie zawierają takiego uzasadnienia. Organy orzekały tak, jak by działały w warunkach...
992 500 zł z tytułu upływu terminu zabudowy określonego w par. 5 aktu notarialnego z dnia 20 września 1984 r. rep. A nr III-3215/84; aktem tym Barbara i Andrzej...

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/. Brak sprzeciwów sąsiadów nie daje podstawy do zmiany decyzji...
zabudowy balkonu, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie...

I SA 1382/92 - Wyrok NSA z 1993-03-22

niedotrzymania terminu zabudowy, jak i interesem gminy'. Powinna być poprzedzona ustaleniem winy użytkownika i ustosunkować się do jego wyjaśnień. Tego warunku nie spełnia...
rozwiąże tę umowę i zarządzi odebranie terenu'. Termin określała wyżej wskazana decyzja w pkt IVa, zobowiązując wnioskodawców do przystąpienia do zabudowy działki...

SA/Wr 1197/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-14

nie tylko układ urbanistyczny, architektura i układ dróg osiedla, lecz również krajobraz zespołu /4.2./. Określono szczegółowo warunki rozbudowy budynków mieszkalnych...
1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./. Uchwała nie odpowiada również warunkom uchwalania planów uproszczonych, o jakich mowa w przepisach...

SA/Lu 533/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-12-17

, pod warunkiem wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej jeśli zabudowa ta miałaby być realizowana na takich gruntach., Możliwość zawarcia takiego zapisu w tekście planu...
w tekście planu, iż możliwe jest realizowanie tak jak w danym przypadku zabudowy związanej z obsługą ruchu turystycznego na terenach leżących przy drogach publicznych...

III ARN 28/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-06-03

zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zostały spełnione warunki do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego...
do różnych zespołów organizacyjnych i warunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze jednostek podziału terytorialnego (...). W związku z tym należy uznać za aktualny...
1   Następne >   2