Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 15/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

./ stanowi podstawę prawną do określenia warunków podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7...
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./., 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca warunki podziału...

IV SA 536/97 - Wyrok NSA z 1999-04-01

decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek podmiotu, który nie dołączył do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej...
na rzecz wnioskodawcy. Pozwolenie na budowę wydane podmiotowi, który posłużył się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której adresatem jest inny podmiot...

II SA/Gd 686/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-10-05

numerami 418/55 i 429/17. Do wniosku tego dołączył decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 7 lipca 1997 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
projektowej do stanu zgodnego z treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 7 lipca 1997 r. poprzez ograniczenie liczby kondygnacji projektowanego...

IV SA 573/98 - Wyrok NSA z 1999-09-02

poz. 415 ze zm./ i co za tym idzie ograniczony jest do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwymi rzeczowo organami wymienionymi...
, na które stronie służy zażalenie /art. 106 par. 5 Kpa/., 2. Ocena zgodności inwestycji z planem miejscowym jest zasadniczą funkcją decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

OPK 14/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

Odmowa uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obszarów objętych ochroną...
inwestycji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W.Grudzieckiego w sprawie z odwołania Romana...

SA/Rz 1191/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-11-25

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, winien zainicjować nadzwyczajny tryb wzruszenia wadliwej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, który mógłby...
/lit. 'a'/ oraz z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /lit. 'b'/. Organ budowlany zobowiązany więc został do ponownego zbadania...

IV SA 1308/97 - Wyrok NSA z 1999-10-15

uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu toczy się na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która to ustawa warunkuje wydanie...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /art. 43 ustawy/., 3. Nie jest dopuszczalne...

IV SA 212/97 - Wyrok NSA z 1999-02-04

przestrzennego, jeśli w obrocie prawnym pozostaje ostateczna decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla określonej inwestycji oraz właściwy organ stwierdza...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym zostało skierowane pismo do Samorządowego...

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

Zarządca drogi nie jest organem opiniującym decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ze względu na regulację zawartą w art. 40 ust. 4 ustawy...
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 6 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Po 2094/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-12-14

przestrzennego /art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. 1999 nr 15 poz. 139/., Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
Odwoławczego w P. z dnia 26 października 1998 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargi. Eleonora M. jest właścicielem nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   8