Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

1. Stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek., 2...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 2299/5, po rozpoznaniu w dniu 25 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego...

SA/Gd 1094/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-25

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidziana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 - art. 42...
to (...) spełnia ona wymogi przewidziane dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w art. 42 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym'. W dalszej...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

. 31 ze zm./ opłaty administracyjnej od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidzianej w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
./ rada gminy nie może wprowadzać obowiązku opłaty administracyjnej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów budownictwa mieszkaniowego...

VI SA 20/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-04

1. Stroną postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek., 2...
Mieczysława P. oraz Łucji i Stefana Sz. od decyzji Prezydenta Miasta E. z dnia 12 czerwca 1995 r. nr ANB/U/7324/105/95 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

VI SA 4/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 25 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu...
poz. 593/, o następującym brzmieniu:, Czy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 40 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 7 lipca...

III ARN 45/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-10-18

po uprzednim wydaniu przez Burmistrza Miasta R. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, która to decyzja musi jednak liczyć się z istniejącym...
nie doszło, gdyż skarżący nie przyjęli warunków zamiany, a zwłaszcza nie zaakceptowali rozliczenia wartości działek. Decyzja administracyjna w tej kwestii nie mogła być wydana...

III ARN 17/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-07-06

, pod tego rodzaju zabudowę ma zastosowanie przepis par. 12 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. W myśl zaś tego przepisu odległość sytuowania...
, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/, zezwalają...

SA/Rz 247/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-03-10

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w szczególności samowolnie dokonana dobudowa nie powoduje 'niedopuszczalnego pogorszenia warunków użytkowych dla otoczenia...
', a konkretnie nie ograniczy możliwości zabudowy działki sąsiedniej. Działka sąsiednia o szerokości około 3 m nie może zostać - zdaniem organów - zabudowana i organy obu...

III ARN 13/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-05-10

, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62 ze zm./. Sąd Najwyższy...
warunki, jakim powinny odpowiadać budynki nie jest trafny, ponieważ kwestia ta będzie rozstrzygana na etapie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia budowlanego...

II SA 661/94 - Wyrok NSA z 1995-09-22

nierolnicze i po uzyskaniu decyzji określającej warunki wyłączenia., Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji - mającej charakter zezwolenia - możliwe było podjęcie przez inwestora...
, zaznaczając jednocześnie, że: 'Pozostałe warunki pozostają bez zmian'. W motywach swej decyzji organ nadzoru podniósł, że Wójt Gminy nakładając na skarżącą obowiązek uiszczenia...
1   Następne >   3