Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

3 i 5 powyższej ustawy warunki zabudowy i wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, organ wydający decyzję, jeżeli plan miejscowy nie zawiera zakazów...
Odwoławczego w (...) z dnia 23 czerwca 1995 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1...

SA/Wr 2655/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-04-23

/, nie stwarza podstawy do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestorowi, który na określonej nieruchomości zamierza podjąć taką samą...
r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzją z dnia 16 maja 1995 r. nr AiNB.7331-WŻ/169/95, wydaną na podstawie art. 43 ust. 1 i 2, art...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/., 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się stosownie do art. 40 ust...
postępowania i wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego?, podjął następującą uchwałę: 1. Uchwałą...

SA/Lu 2316/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-06-20

W świetle art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ ustalenia warunków...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

nr 10 poz. 46 ze zm./ organem właściwym do wydania postanowienia, o jakim w tym przepisie mowa, jest organ właściwy do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też organem tym jest organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. W związku z tym skład orzekający postanowieniem z dnia 21...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

Postanowienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm...
Zarządu Miasta B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 26 lipca 1996 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu budowy...

IV SA 1328/96 - Wyrok NSA z 1996-11-15

wymieniony organ w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zajął stanowisko w sprawie zamierzeń inwestycyjnych inwestora akceptując...
zabudowę przedmiotowej działki i wskazując warunki jakim winien odpowiadać obiekt, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu takiego obowiązku o czym...

SA/Bk 840/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-06-11

Przy rozstrzyganiu sprawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ani organy administracyjne, ani sąd administracyjny nie są władne dokonywać oceny...

OPK 16/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-22

r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 14 października 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu...
20 lutego 1996 r. T.R. i H.M. zwrócili się do Wójta Gminy Ł. o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania części działki nr 194, położonej w miejscowości K.M., gmina...

III ARN 85/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-04-26

dokumentacji technicznej, znajdującej się w aktach sprawy., Porównanie tych wszystkich wielkości świadczy o tym, że nie zostały naruszone warunki zabudowy wskazane w par. 12...
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/, odległości nowo wznoszonego budynku mieszkalnego w stosunku do granic i budynków znajdujących...
1   Następne >   3