Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

II OSK 788/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy oddala...
Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy., Powyższe...

II OSK 1558/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. sp. z o.o....
.' z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2013 r. (nr [...]) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 154/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-18

w Poznaniu z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę w całości IV SA/Po 154/16, Uzasadnienie, Prezydent Miasta Poznania decyzją...
z dnia [...].09.2015r. nr [...] numer sprawy [...] po rozpatrzeniu [...] sp. z o.o. [...] sp. k. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie...

II OSK 2288/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza...
tego samego organu z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy., Wyrok został wydany w oparciu...

II SA/Kr 421/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

. z dnia 19 stycznia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K...
warunków zabudowy z wniosku N. B.- K. dla zamierzenia inwestycyjnego, pn. 'Przebudowa i rozbudowa oficyny południowo-wschodniej, wraz z nadbudową poprzez rozbudowę...

II OSK 327/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt II SA/Gd 303/14 po rozpoznaniu...
w sprawie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] kwietnia 2013 r...

II OSK 2467/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Z. N. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz zjazdu na działkach nr ew...
z [...] grudnia 2008 r. ustalającej warunki zabudowy., Na skutek wniesionego przez Towarzystwo [...] w K. odwołania, SKO w K., w decyzji z [...] marca 2010 r. uchyliło decyzję...

II SA/Po 651/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-03

) warunków zabudowy dla działki nr ewid.[...], obr. geodez. [...], położonej w gminie [...]., Przedmiotowe decyzje zostały wydane w następującym stanie sprawy., W dniu 13...
wyznacza się na kopii mapy w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50...

II SA/Sz 68/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Po rozpoznaniu wniosku inwestorów D.M. i M.M....
z dnia [...], decyzją nr [...], z dnia [...] Burmistrz G. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie piętra wraz ze zmianą konstrukcji dachu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100