Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 517/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy - oddala skargę WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia '[...]' znak...
: '[...]' Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku T. M. z dnia 22 listopada 2004r. dotyczącego warunków zabudowy na działce rolnej nr '[...]' obręb P. związanej z budową altany...

II SA/Bk 319/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-19

Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy wszczęte przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego z momentem jego uchwalenia i wejście w życie, staje...
ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2006r. Wójt Gminy T.K. umorzył wszczęte wnioskiem skarżącego A.Ch. z dnia [...].10.2003r. (data...

II SA/Po 507/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-02-17

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2004 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; I. uchyla...
., zatwierdzonego uchwałą nr X/58/II/94 Rady Miejskiej P. z dnia 6 grudnia 1994r. (Dz.Urzęd. Województwa Poznańskiego Nr 22, poz. 246) ustalił warunki zabudowy...

II SA/Gd 643/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. W dniu 14 lipca 2003 r...
. Spółka A złożyła w Urzędzie Miejskim wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - działek o numerach: 237/21/6 i 237/21/7 położonych w J. przy ulicy M...

II SA/Gd 363/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-23

Odwoławczego z dnia 30 marca 2004 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. 139 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku D. P., odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku...

II SA/Bk 416/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2006 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą jej wydanie decyzję...
przedstawiał się następująco:, Wnioskiem z dnia 4 marca 2005 roku pan K. S zwrócił się do Burmistrza D. B. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Gd 25/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-16

Odwoławczego z dnia [...] października 2003 Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta G...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wiatrołapu przy budynku na działkach nr [...] i nr [...] w G. przy ul. C...

II SA/Ke 572/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-30

na rozprawie w dniu 30 marca 2006 r. sprawy ze skargi J.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala...
decyzję Burmistrza Miasta i Gminy K. z dnia [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty stalowej na działce oznaczonej w ewidencji...

II SA/Gd 40/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-07-19

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie stwierdziło nieważności tej decyzji. Decyzją z dnia 7 marca 2005r. Starosta wydał pozwolenie...
o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Zażalenie na powyższe postanowienie złożył 'A' Spółka z o.o....

II SA/Łd 1017/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-10

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Prezydent Miasta Ł. odmówił E.O. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100