Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 539/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oddala...
o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. Burmistrz D. - po rozpatrzeniu...

II SA/Bd 1117/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K. ., Do wydania...

II SA/Bd 1111/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II SA/Bd 1116/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
r., nr [...], w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II SA/Op 135/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-11

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 'dokończeniu budowy budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr a, [...], obręb [...]., W uzasadnieniu wniosku...

II SA/Bd 115/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
na wniosek D. C. i A. S. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę hali magazynowej z częścią administracyjno- biurową, placu składowego i wagi...

II SA/Gd 593/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-23

przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. umarza postępowanie administracyjne, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium...
2009 r. o warunkach zabudowy w części dotyczącej działki nr [...], powstałej z podziału działki nr [...] położonej w miejscowości S. D., Zaskarżona decyzja została wydana...

II SA/Gd 833/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji dotyczącej warunków zabudowy 1...
decyzji Wójta Gminy z 18 kwietnia 2014 r. zmieniającej i przenoszącej w części ostateczną decyzję Wójta Gminy z 10 marca 2011 r. o warunkach zabudowy., Zaskarżoną decyzję...

II SA/Po 933/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-28

. Burmistrz Miasta i Gminy S., na wniosek F. S., ustalił warunki zabudowy działki nr [...], położonej w [...] gm. S., dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków...
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących działek położonych na działkach o numerach...

II SA/Gd 823/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy...
nieważność decyzji Wójta Gminy (dalej Wójt) z dnia 5 lipca 2016 r., przenoszącej w części ostateczną decyzję Wójta z dnia 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Zaskarżoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100