Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 296/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-03

rolnej nie stanowi naruszenia art. 3 cytowanej ustawy, nie zmienia bowiem przeznaczenia terenu nawet wówczas, gdy służy zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych...
, lecz związane jest warsztatowo z procesem produkcji rolnej, a także z zapewnieniem warunków socjalno-bytowych prowadzącemu produkcję. Egzekwowanie w tym przypadku zasady...

SA/Kr 301/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-05

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62...
we wsi M. pod nr 62, nr ewidencyjny gruntów 71. Decyzja ta nie zawierała żadnego uzasadnienia poza wymienieniem warunków, jakie należy zachować po wykonaniu robót...

SA 947/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

oraz wygląd spornego garażu - jak podano - powoduje 'niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych oraz obniża wygląd estetyczny otoczenia'. , Od decyzji tej odwołał...
ust. 12 pkt 1 zarządzenia nr 130 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

I SA 1933/81 - Wyrok NSA z 1981-09-25

spełnione dwa warunki:, 1/ istnienie planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawnego powszechnie obowiązującego,, 2/ stwierdzenie wybudowania lub rozpoczęcia budowy...
Warunkiem zastosowania przez organ administracji instytucji przymusowej rozbiórki obiektu, przewidzianej w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r...

I SA 2408/81 - Wyrok NSA z 1981-12-04

. odwołał się do Wojewody Zamojskiego wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i podając, że ze względu na warunki rodzinne i zdrowotne nie mógł dotychczas wybudować domu...
podano, że w ciągu ponad 5 lat od oddania działki w użytkowanie wieczyste nie rozpoczęto jej zabudowy, a jedynie złożono około 1.000 sztuk pustaków., Od decyzji tej Adam N...

I SA 2253/81 - Wyrok NSA z 1981-11-05

tej zgromadził już materiały budowlane, mieszka bowiem w trudnych warunkach z żoną i dwojgiem dzieci u rodziców. Uważa się za chłoporobotnika...
przestrzennego gminy L., co w przyszłości może stworzyć prawne warunki dla ponownego ubiegania się skarżącego o pozwolenie na budowę., W czasie rozprawy przed Naczelnym Sądem...

I SA 2307/81 - Wyrok NSA z 1981-11-20

tej decyzji Władysław R. rozpoczął budowę budynku mieszkalnego zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Na skutek interwencji Lucjana R. przeprowadzono wizję lokalną...
mógłby być wydany tylko wówczas, gdyby nie zostały w wyznaczonym terminie wykonane wymagania i warunki ustalone w decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych /art. 36 ust. 3...

I SA 2435/81 - Wyrok NSA z 1981-12-11

, ponieważ uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego nie spełnia warunków określonych w art. 3 prawa budowlanego. Przepis ten mówi jednoznacznie o przepisach o planowaniu...
lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz. 48 ze zm./, a nie ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji wydawanego w trybie par. 45...