Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1024/90 - Wyrok NSA z 1991-01-15

rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U....
grudnia 1988 r., nie można dopatrzyć się warunku dopuszczalności zabudowy działek - w tym i oznaczonej numerem 1571 - wyłącznie budynkami bliźniaczymi. W żadnym...

IV SA 1129/91 - Wyrok NSA z 1991-12-19

z czym powinny być zabudowane domami-bliźniakami. Zaprojektowana przez inwestora zabudowa jest niezgodna z warunkami określonymi w par. 12 rozporządzenia Ministra...
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62...

IV SA 843/91 - Wyrok NSA z 1991-10-09

pomiarów w terenie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 1991 r. /raport nr 5/91/, określając warunki, na jakich omawiany warsztat rzemieślniczy może być użytkowany, z podaniem...
maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu. Zostały również spełnione warunki wynikające z prawa budowlanego i obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny...

II SA 302/91 - Wyrok NSA z 1991-05-16

W., że działka o numerze hipotecznym 145 przy ul. S. w L. 'jest położona w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową'. Warunkiem realizacji na wskazanej działce...
/Dz.U. nr 11 poz. 79 ze zm./ o określenie warunków i wyłączenie gruntu leśnego z produkcji. W celu skorzystania jednak z art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy dla robót budowlanych...

IV SA 514/91 - Wyrok NSA z 1991-06-18

warunków potrzebnych do uznania go za plan realizacyjny. Podział, działki nr 1320/2 może być dokonany przez Urząd Gminy w B.P. Poinformowano, że o zatwierdzenie plany...
realizacyjnym szerokość drogi dojazdowej do projektowanych posesji nie odpowiada warunkom technicznym., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Z wyrysu planu...

IV SA 927/91 - Wyrok NSA z 1991-11-04

bezprawia /art. 37 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego/. Zaskarżona decyzja narusza art. 37 prawa budowlanego przez to, że sporny obiekt pogarsza warunki użytkowe dla otoczenia...
albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia., Jeżeli w sprawie nie zostanie stwierdzone, że zachodzą wymienione okoliczności uzasadniające...

III ARN 22/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-07-19

, ustalających lokalizację oraz miejsce i warunki realizacji inwestycji budowlanych', sama ocena treści planu zagospodarowania przestrzennego nie powinna była określać stanowiska...
Podstawa do odmowy wydania pozwolenia na zabudowę zagrodową działki rolnej położonej poza obszarem zwartej zabudowy wsi nie tylko więc już wynika z przepisów ustawy...

SA/Wr 668/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-07-23

powszechnie obowiązujących /art. 40 tej ustawy/., 2. Rada gminy, której mienie pozostaje w administracji przedsiębiorstwa komunalnego na warunkach zlecenia, zachowuje...
uprawnienie do decydowania o jego przeznaczeniu i sposobie wykorzystania i w granicach tego uprawnienia może, z uwzględnieniem warunków zlecenia, określać zasady...

SA/Gd 498/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-07-31

narusza przepis par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych...
normy. Odstępstwo to jednak nie może spowodować pogorszenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska oraz warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych...

IV SA 366/90 - Wyrok NSA z 1991-05-13

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62 ze zm./, nie stanowi wystarczającej...
rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...
1   Następne >   2