Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 429/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-24

w z dnia 5 maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. 1. Prezydent Miasta decyzją z 18 maja...
2001 r. ustalił M. S.-T. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na działce nr [[...]] w S. przy ul. M. jednokondygnacyjnego domu jednorodzinnego...

IV SA/Wa 317/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

w sprawie wydania warunków zabudowy. Spółka wskazała też, że wiadomość o decyzji powzięła w dniu 1 lipca 2009 roku podczas spotkania z przedstawicielami Spółki W. Sp...
roku, Nr [...]., W uzasadnieniu decyzji Prezydent Miasta W. stwierdził, że dla obszaru, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy został uchwalony miejscowy plan...

IV SA/Po 573/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego o profilu kosmetyczno-drogeryjnym z częścią socjalno-biurową wraz...

II OSK 691/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ustalił na wniosek D. i A. J. warunki zabudowy dla inwestycji...
decyzji ustalającej warunki zabudowy z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 156 § 1 pkt 1 oraz pkt 3 -7 k.p.a. Przedmiotem rozważań organu była kwestia istnienia...

IV SA/Po 572/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy o d d a l a s k a r g ę Decyzją z dnia (...) r., nr (...), działając...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy S. nr (...) z dnia (...)r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakładu...

II SA/Kr 1489/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia 11 października 2010r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu...
M.B. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego...

II SA/Bk 637/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
w B., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem parkingów podziemnych i miejscami parkingowymi...

II SA/Sz 918/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia[...], wydaną na podstawie art...
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie [...] budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami [...], [...] zbiorników bezodpływowych...

II SA/Po 927/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
z dnia [...] 2010 r. Nr [...], na wniosek U. i A. N., ustalił warunki zabudowy działki nr [...], położonej w miejscowości [...], w gminie [...] dla inwestycji polegającej...

II SA/Bk 530/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-03

wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., decyzją z dnia [...].06.2011 r., wskutek odwołania B. i K. M...
[...].10.2009r. wydanej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...]z dnia [...].10.2009 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100