Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 804/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-19

A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę...
[...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...], nr [...], ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie dwóch boksów...

II SA/Sz 865/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] r., nr[...] , Wójt Gminy po rozpoznaniu...
wniosku M. K. , odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce...

II SA/Gd 70/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasadza od Samorządowego Kolegium...
Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza Miasta z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania...

II SA/Sz 866/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-14

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Wójt Gminy, po rozpoznaniu wniosku M.K., odmówił...
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce nr [...] w obrębie...

IV SA/Wa 1615/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-02

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z garażami podziemnymi oraz wjazdami i infrastrukturą techniczną przy ul. [...] w Dzielnicy W. - to nie można ustalić warunków zabudowy, gdyż zabudowa na tak wielkim...

II SA/Kr 1246/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-21

w [...] z dnia 25 czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy skargę oddala W dniu 26 stycznia 2009 r...
. Prezydent Miasta decyzją znak [...] na wniosek A. J. i Z. J. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji pn.: 'budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach...

II SA/Kr 1181/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-04

czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
z dnia 10 maja 2012r., nr [....] orzekł o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 'Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej...

II OSK 514/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od T. B. i R. B...
Odwoławczego w Szczecinie z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy., Rekonstruując stan...

II SA/Kr 1160/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-07

Odwoławczego w K. z dnia 14 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. Wnioskiem złożonym w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu...
Miasta K. w dniu 4 listopada 2005 r., A. sp. z o.o. w K. domagała się ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu handlowo-usługowego, z centrum...

IV SA/Po 1284/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] września 2011 r., nr [...] Wójt Gminy...
. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie, rozbudowie o wiatrołap i modernizacji oraz budowie zadaszenia nad wejściem do istniejącego budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100