Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 29/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

nie doszło do wyjaśnienia, czy wybudowanie w warunkach samowoli części obiektu pozostaje w kolizji z ustaleniami planistycznymi, jak też, że - wstrzymując roboty...
Administracyjny uznał, iż wznoszenie w warunkach samowoli przez skarżącego na działce nr 52/1 budynku mieszkalnego nie pozostaje w kolizji z ustaleniami planistycznymi...

II SA 602-613/84 - Wyrok NSA z 1985-03-08

lub jest przeznaczony pod innego rodzaju zabudowę,, 2) powoduje bądź w razie wybudowania spowoduje niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków...
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim...

II SA 807/85 - Wyrok NSA z 1985-07-09

Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62/ zabudowa mieszkaniowa może być realizowana...
. w przedmiocie ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji obejmującej modernizację i przebudowę sieci energetycznej w miejscowości O. oraz zatwierdzenia planu realizacyjnego...

SA/Ka 172/85 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1985-06-13

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ terenowy organ administracji państwowej może odmówić wydania decyzji w sprawie ustalenia miejsca i warunków...
produkcyjnej oraz zapobieganiu spadkowi urodzajności, do czego niezbędne są odpowiednie warunki gospodarowania. Z wniosku skarżących, jak i ze skargi wynika, że chodzi...

II SA 861/85 - Wyrok NSA z 1985-11-06

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z wymaganiami ochrony środowiska, jak też zapewnienie warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy projektowaniu...
. przedstawiciele Urzędu Dzielnicowego dokonali inwentaryzacji zagospodarowania budowlanego działek, a następnie użytkownicy działek otrzymali nakazy likwidacji zabudowy. Skarżący...

II SA 190/85 - Wyrok NSA z 1985-04-10

m.in. miejsca i warunków realizacji inwestycji, jeżeli zamierzone rozwiązania naruszają przepisy art. 3-5 ustawy lub powodują przekroczenie ustalonych linii zabudowy...
decyzje organów orzekających w sprawie są decyzjami odmawiającymi Marianowi K. ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji na proponowanym przez niego terenie. W myśl...