Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 608/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-22

. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - II SA/Rz 608/04, U z a s a d n i e n i e, Decyzją z dnia [...]r. Nr [...] Samorządowe...
[...] r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowę budynku gospodarczego i garażu na działce Nr 195...

II OPS 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-18

stwierdzenia zgodności z prawem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2005 roku na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...
.): 'czy na postanowienie wojewody w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...

II SA/Bk 279/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-11-22

Organ orzekający w sprawie ustalenia warunków zabudowy jest związany treścią wniosku i nie jest dopuszczalne rozstrzygnięcie wykraczające poza jego granice Wojewódzki...
Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę Prezydent Miasta w B., po rozpatrzeniu...

II SA/Rz 822/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-27

ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla...
zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2004 r. Nr [...] w części dotyczącej odmowy ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Bd 578/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-15

Odwoławczego w T. z dnia [...] 2005r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargi Po rozpatrzeniu wniosku B. Prezydent...
. 139; z póź. zm.), decyzją nr [...] z dnia [...] 2001 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji określonej jako budowa zgrupowania handlowo...

II SA/Łd 880/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-01-28

G. J. i T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n...
., ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej wraz z budynkiem usługowo - handlowym, przyłączem wodociągowym, przyłączem...

II SA/Łd 881/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-01-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia umorzyć postępowanie...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lodzi Decyzją z dnia [...], Nr [...] (znak [...]), Wójt Gminy P., po rozpatrzeniu wniosku J. i M. K., ustalił warunki zabudowy...

II SA/Gd 2825/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-12

z dnia 19 lipca 2001 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla zaskarżoną decyzję...
. o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla posadowienia obiektu socjalnego i biurowego oraz utwardzenia terenu z przeznaczeniem na parking samochodowy...

II SA/Bk 901/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-19

warunków zabudowy 3. Organ orzekający o warunkach zabudowy zawsze jest związany wnioskiem i nie może go modyfikować ani interpretować w sposób niezgodny z intencjami...
o odmowie uchylenia we wznowionym postępowaniu administracyjnym własnej decyzji ostatecznej z dnia [...] września 2004r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Sz 422/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-13

z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy o d d a l a skargę Decyzją Wójta Gminy z dnia [...] r. nr [...] ustalono dla J. K. i P. B. warunków zabudowy...
warunki zabudowy zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., Wskazując także na przepis art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100