Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1379/89 - Wyrok NSA z 1990-02-09

cytowanego wyżej rozporządzenia, należy uwzględniać konkretne warunki terenowe, istniejące zabudowę i sposób zagospodarowania danego terenu, wpływające zarówno...
się na tej linii ogrodzeń, zabudowań, faktycznych ciągów pieszych między tymi obiektami, ukształtowania terenu oraz innych warunków, wpływających na zakres sąsiedztwa...

II SA 627/90 - Wyrok NSA z 1990-11-06

, kultury zachowań ludzkich itp. Oznacza to, że przy obliczaniu odległości, o jakiej mowa w par. 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, należy uwzględnić konkretne warunki...
terenowe, istniejącą zabudowę i sposób zagospodarowania terenu, wpływające zarówno na faktyczne możliwości dojścia od punktu sprzedaży alkoholu do takich obiektów i miejsc...

II SA 757/90 - Wyrok NSA z 1990-12-13

naczelnika gminy, określającej warunki tego wyłączenia /art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy/. Osoba wyłączająca grunty z produkcji obowiązana jest uiścić należność i opłaty roczne...
i istniejącego drzewostanu. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usług nieuciążliwych może być jedynie remontowana., Skarb Państwa nie wykonał prawa pierwokupu tej działki...

SA/Po 1555/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1990-05-29

prawa budowlanego, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki w nim określone. Zaskarżone decyzje nie ustalają tych warunków, a zatem nie odpowiadają przepisom art. 107 par...
oraz art. 37 prawa budowlanego i par. 13 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków...

III ARN 26/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

od sytuacji określa par. 156 ust. 1 lub ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków...
rozpoznania. Zawarte w przepisie rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych...

III AZP 2/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-04-03

nieruchomości do sprzedaży działek pod budownictwo zagrodowe stosuje się przepisy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych jedynie w zakresie trybu, warunków i ceny...
naruszenie art. 695 par. 2 Kc podnosząc przy tym, iż spełnia wszystkie warunki nabycia nieruchomości, w stosunku do której przyznano jej już uprzednio ostateczną decyzją...

IV SA 1057/89 - Wyrok NSA z 1990-02-14

jednorodzinnych 'Z.' z tego powodu, że decyzja lokalizacyjna dla Spółdzielni 'Z.' została wydana bez zachowania warunków przewidzianych w art. 46 ustawy o planowaniu przestrzennym...
z tego planu zaś wynika, że powyższemu symbolowi przypisano następującą treść: 'Budownictwo wielorodzinne, w tym 16,0 ha zainwestowane istniejące tereny MN. Zabudowa w oparciu...

IV SA 215/90 - Wyrok NSA z 1990-05-14

tych wymagań i warunków. , Decyzja organu I instancji wymagania te spełniała, nakładała bowiem na inwestora obowiązek dostarczenia projektu technicznego budynku, zgody zarządcy...
odwołania przez organ II instancji nie ustała aktualność nałożonych na inwestora obowiązków, w wypadku bowiem, gdy wymagania i warunki nałożone na inwestora samowolnie...

II SA 593-595/90 - Wyrok NSA z 1990-12-06

I. ma wąskie siedlisko i utrudniony dostęp do budynków, nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym w aktach materiale dowodowym. , W tych warunkach trzeba uznać, że zaskarżona...
do budynków i swobodnego z nich korzystania/, nie zaś ochronę interesu osób sąsiadujących z tą działką. , W tych warunkach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 207...

III ARN 28/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Kpa określa zasadnicze warunki, jakim musi odpowiadać uzasadnienie decyzji. Wszystkie te rygory muszą być szczególnie skrupulatnie przestrzegane właśnie przy wydawaniu...
. przeszedł na własność skarżącego. Plan zagospodarowania przestrzennego zalegalizował w 1986 r. 'stan istniejący w zabudowie wypoczynkowej', ale zakazał też 'dalszego...