Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 715/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 715/17, Uzasadnienie, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne...
, 26.09.2016r., 26.10.2016r. i 23.11.2016r. odmówił [...] ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali usługowej i biura na terenie działki o nr ewid...

II SA/Gd 3/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
., nr [..], stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy z dnia 24 maja 2013 r., nr [..] ustalającą na wniosek skarżącej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie...

IV SA/Po 951/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-13

w Poznaniu z dnia 27 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę w całości IV SA/Po 951/17, Uzasadnienie, Prezydent Miasta Poznania decyzją...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej k.p.a.) odmówił [...] (dalej skarżący) ustalenia warunków zabudowy dla budynku biurowo - usługowego na budynek mieszkalny...

II OSK 2773/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w K.., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ przypomniał, iż decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r...
. Burmistrz Zdun ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie podlegającej na nadbudowie ścian poddasza oraz zmianie...

II SA/Po 507/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], po rozpoznaniu wniosku T. A. odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

IV SA/Po 617/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

Odwoławczego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej warunki zabudowy oddala skargę IV SA/Po 617/17...
Miasta Poznania nr [...] z dnia 10.04.2013r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalnego z usługami towarzyszącymi...

IV SA/Wa 1262/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

. nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego nośnika reklamowego typu Backlight 32...
w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Po rozpoznaniu wniosku Spółki z [...] kwietnia 2011 r. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. Inwestycji...

II OSK 2676/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w[...] z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2012 roku, nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, w punkcie pierwszy - uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta...

II SA/Bd 329/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. M. K. reprezentowana...
wskazał, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli na podstawie tej decyzji zostało wydane pozwolenie...

II SA/Łd 437/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-08

roku sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji - oddala skargę. LS...
Przestrzennego w P. z dnia [...] r. znak [...] nr [...] ustalającą, z wniosku B.K.-S., warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100