Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1105/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-30

w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

IV SA/Po 190/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

[...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Dnia [...] sierpnia 2013 r. do Urzędu Gminy [...] wpłynął wniosek S. W. (zwanego dalej...
Skarżącym, Inwestorem, Wnioskodawcą) o wydanie warunków zabudowy działek [...]budynkiem biurowym, do 4 kondygnacji z powierzchnią zabudowy do 70%. Działka o nr geodezyjnym...

IV SA/Po 185/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę IV SA/Po 185/15, Uzasadnienie, Wójt Gminy T.P. decyzją z dnia [...].07.2014r....
wymogów art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych na terenie działek o nr ewid...

II SA/Kr 890/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-22

. E.B. sprawy ze skargi G.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 8 maja 2015 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy skargę...
) po rozpatrzeniu odwołania J.W. od decyzji Prezydenta Miasta T. z dnia 17 marca 2015r. znak: [...] dotyczącej odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego...

II SA/Bd 1072/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

. Z., M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o warunkach zabudowy oddala skargi. Decyzją...
z dnia [...] Wójt Gminy [...], po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego [...] Sp. z o.o. z siedzibą w I. ustalił warunki zabudowy dla zmiany...

II SA/Kr 244/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-22

w [...] z dnia 12 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy skargę oddala Prezydent Miasta decyzją nr [...] z dnia 30 września 2014 r., znak...
: [...], po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej:, 1. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa...

II OSK 2435/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę...
Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Łodzi z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, iż decyzją...

II SA/Po 1386/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę W dniu (...) listopada 2008 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe...
i Handlowe 'A' sp. z o.o. z siedzibą w P., dalej jako 'A', zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy S. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 1340/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-16

. z dnia [...] października 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia...
. nr [...] z dnia [...].05.2013r. po rozpatrzeniu wniosku A.Z. z dnia 10.01.2013r., o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo...

IV SA/Po 1400/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Specyficzny i szczególny charakter postępowania w przedmiocie warunków zabudowy - w którym dowodem o szczególnym i zasadniczym charakterze jest analiza urbanistyczna...
- w zasadzie wyklucza wydanie przez organ odwoławczy decyzji ustalającej warunki zabudowy po sporządzeniu w toku postępowania odwoławczego analizy urbanistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100