Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

budowlanego, a także par. 12 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, albowiem 'Budynek usytuowany bezpośrednio przy ścianie budynku sąsiedniego nie powinien...
niekorzystne warunki dla sąsiedniego budynku, mimo wystarczającego czasu nasłonecznienia elewacji południowej. Identyczną sytuację i nowy konflikt może stworzyć w przyszłości...

IV SA 20/89 - Wyrok NSA z 1989-03-31

wodociągowo-kanalizacyjną, energii elektrycznej, budowana instalacja gazowa, a nadto działka leży przy drodze. Trudne warunki mieszkaniowe i znaczne wyeksploatowanie domu...
, jak i okoliczności dla tej sprawy obojętne, odnoszące się np. do sposobu i warunków nabycia własności nieruchomości, starań o mieszkanie spółdzielcze lub 'kwaterunkowe...

IV SA 31/89 - Wyrok NSA z 1989-03-23

pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. , Artykuł 37 ust. 2 prawa budowlanego z kolei upoważnia właściwy terenowy organ administracji państwowej...
rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17...

II SA 1035-1037/89 - Wyrok NSA z 1989-11-28

1961 r. w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli zwierząt futerkowych /M.P. nr 38 poz. 178/. Naruszenie to polega na akceptacji lokalizacji hodowli lisów na terenie...
i kształtowaniu środowiska przez akceptację hodowli lisów na terenie N-kiego Parku Krajobrazowego, w miejscu o warunkach turystycznych., W skardze Franciszka J., Jana J...

IV SA 1191/88 - Wyrok NSA z 1989-02-21

ten na podstawie decyzji o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji z dnia 10 grudnia 1981 r. został przeznaczony pod budowę bazy materiałowo-magazynowej...
warunki określone w tym przepisie. Dodatkowym argumentem jest sformułowanie zawarte w art. 89 ust. 5 tej ustawy. Przepis ten mianowicie wyłącza oddanie określonego gruntu...

SAB/Po 54/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-03-09

omyłkowo postępowanie, to podlegałoby ono na podstawie art. 105 par. 1 Kpa umorzeniu jako bezprzedmiotowe. W istniejącym stanie zachodziły jedynie warunki do wydania decyzji...
jest pod zabudowę układu komunikacyjnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga nie jest uzasadniona. Organ administracyjny nie mógł wszcząć postępowania...

IV SA 603/89 - Wyrok NSA z 1989-11-24

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. nr 17 poz. 62 ze zm...
zaliczony do nieuciążliwych bez strefy ochronnej. Skarga zawiera także zarzut niemożności prawidłowej zabudowy działki skarżącego w wypadku realizacji planowanej inwestycji...

I SA 401/89 - Wyrok NSA z 1989-11-07

i dwojgiem dzieci oraz właścicielka. Tymi warunkami mieszkaniowymi kierował się organ administracji w wyborze małżonków M. spośród innych ubiegających się o nabycie...
do oddania w wieczyste użytkowanie pod zabudowę domem jednorodzinnym działkę gruntu o powierzchni 712 m2 położoną w Łodzi przy ul. W. nr 21. Wnioski o nabycie...