Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1979/98 - Wyrok NSA z 2000-11-30

Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że prawo wynikające z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do ubiegania się wydanie pozwolenia...
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Andrzeja K. na decyzję Wojewody O. z dnia 27 lipca...

II SA/GD 30/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-22

W sytuacji, w której istnieją podstawy do przyjęcia, iż decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która ma stanowić podstawę wydania pozwolenia na budowę...
przez uprawniony organ lub sąd, prawidłowości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii...

II SA/Gd 2286/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-28

1. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest pierwszym etapem w czynnościach administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji w przypadkach, kiedy ustawa 7...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ tak stanowi. Można zatem decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nazwać promesą otwierającą drogę do uzyskania...

II SA/Lu 1024/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-10-05

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, odpis z księgi wieczystej świadczący o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany...
i jest zgodne z ostateczną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Wobec spełnienia przez inwestorkę wymagań określonych w przepisach prawa organ...

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
1997 r. decyzję (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na nadbudowę domu pawilonu handlowego na działce nr 544 obręb 9 w K. przy ul. T. nr 30...

SA/Rz 2749/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-05-19

się lokalizację usług średnio - uciążliwych, a poza tym dysponuje on decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Burmistrza Gminy Z., przedstawił...
projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA 2402/97 - Wyrok NSA z 2000-02-14

Elżbieta i Leszek W. domagając się jej zmiany i wydania pozwolenia na budowę. Odwołujący się podnieśli, iż wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy...
, mimo ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania powołując się na akt prawny wojewody odmówił wydania pozwolenia na budowę. Stanowisko organu podjęte zostało...

II SA/Łd 1277/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-31

W przypadku prawomocnej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez organ samorządowy organ nadzoru...
zagospodarowania przestrzennego, chyba że projekt i lokalizacja inwestycji odbiega od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania. Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

krajobraz. Organ stwierdził, że niezależnie od oceny, czy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej na podstawie przepisów o zagospodarowaniu...
z treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia TPN i jego Statutu...

IV SA 2220/99 - Wyrok NSA z 2000-06-01

, aby planowana inwestycja nie spełniała warunków określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się zabudowę...
i ich usytuowanie /Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46/ oraz, - ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym., Skarżący podnieśli zarzut sprzeczności ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   16